V&VN, vereniging nieuwe stijl

Jaarplan 2021: V&VN, vereniging nieuwe stijl

Sinds de oprichting is V&VN flink in ledenaantal toegenomen. De laatste jaren werd duidelijk dat de in 2006 ontwikkelde verenigingsstructuur onvoldoende past bij de huidige vorm van V&VN. Niet het absolute aantal leden is voor ons van belang; het gaat ons erom dat ieder lid zich bij V&VN betrokken voelt en de rol kan spelen die haar/hem het beste ligt. Daarom voerden we in 2020 een dialoog met leden en met bestuurders van afdelingen en platforms over wat er nodig is (strategische agenda, ledenparticipatie, aansturing en inrichting) om de vereniging ook in de komende jaren een rol van betekenis te laten spelen.

Eerst formuleerden we de belangrijkste uitgangspunten die volgens onze leden ten grondslag liggen aan onze organisatie. Deze uitgangspunten behelzen onder meer dat V&VN een vereniging wil zijn waarin ruimte bestaat voor meerdere geluiden, en dat niet langer ledenwerving, maar juist het vergroten van de ledenbetrokkenheid centraal staat. 

Op basis van deze uitgangspunten ontwikkelden we een aantal inzichten aan de hand waarvan we de vereniging in 2021 nader willen vormgeven. Deze inzichten zien we als een belangrijke prioriteit in 2021.

Deze inzichten laten zich als volgt samenvatten:
  • In 2021 wordt een nieuwe strategische agenda opgesteld die mede bepalend is voor de thema’s waar de vereniging zich op zal richten. De nieuwe strategische agenda zal voor een belangrijk deel zijn geënt op het gedachtegoed van Excellente Zorg.
  • Vanaf 2021 gaat een nieuw, vast verenigingsbestuur van start. Een bestuur waarvan de leden nog midden in de praktijk staan. Het bestuur zal zich vanaf 2021 vooral focussen op de strategische thema’s, die onder 1.) worden geformuleerd. De vertegenwoordiging van V&VN op andere onderwerpen wordt zoveel mogelijk belegd bij samenwerkende bestuurders van afdelingen en platforms.
  • De Ledenraad wordt als toezichthoudend én kaderstellend orgaan beter zichtbaar en toegankelijk voor de leden. De besturing van de Ledenraad verandert, en de leden worden beter geëquipeerd om hun toezichthoudende rol waar te kunnen maken. Zodat over veel draagvlak beschikken om een goede gesprekspartner te zijn voor het verenigingsbestuur. In de tweede helft van 2021 vinden opnieuw verkiezingen plaats voor (een deel van de zetels in) de Ledenraad.
  • De focus van het bureau moet de komende jaren meer komen te liggen op het ondersteunen van de verschillende leden. Dit vereist een sterkere verbinding tussen medewerkers, teams onderling, afdelingen en leden, randvoorwaardelijk daarbij is dat de basisprocessen op het bureau (financiën, ICT, registertaken) goed op orde zijn. In 2021 verbeteren we de inzet van het bureau, met als focus de hiervoor genoemde onderwerpen.
  • Om de kracht van afdelingen en platforms te versterken, worden afdelingen en platforms gestimuleerd om intensiever samen te werken en kennis, kunde en capaciteit te clusteren. In 2021 experimenteren we met intensieve samenwerking in verschillende clusters: Acute Zorg, GGZ, Vrouw en Kind. Ook werken we aan samenwerking in het netwerk professionele zeggenschap, invloed en leiderschap en binnen de beroepsbesturen van verzorgenden en de verpleegkundig specialisten.
  • Met betrekking tot inhoudelijk onderwerpen wordt al veel gebruik gemaakt van de input van leden. Daarnaast stellen we in 2021 in een ledenbindingsplan nadere middelen voor om de participatie van leden binnen V&VN verder te vergroten.
  • Een belangrijk middel om de betrokkenheid van leden bij inhoudelijke thema’s te vergroten is om alle leden makkelijker toegang te geven tot het lidmaatschap van afdelingen en platforms (en op termijn clusters en netwerken). Hiertoe wordt een nieuw lidmaatschaps- en contributiemodel ontwikkeld en wordt gestreefd naar verbreding van de financiering (andere inkomstenbronnen) van afdelingen en platforms.

Via ledenpeilingen blijven we op de hoogte van de wensen en verwachtingen van onze leden. Ook organiseren we spreekuren waarin ons bestuur (in eerste instantie digitaal) in gesprek gaat met de beroepsgroepen.

Social V&VN

Daarnaast gaat in de loop van 2021 het langverwachte digitale platform van start, dat een rol speelt in het verdiepen van onze kennis, het faciliteren van samenwerking en het verbinden van onze leden. Het betreft een Social medium waarbij de basiscomponenten (dus in afgeslankte vorm), nodig voor het bevorderen van samenwerken en verbinden, zijn opgeleverd. Concreet betekent dat dat we niet doorgaan met het verder ontwikkelen van een eigen Social, maar dat we gebruik gaan maken van een elders ontwikkeld platform dat voldoende aansluit op onze wensen.

Dag van de Verpleging

De Dag van de Verpleging, die ieder jaar plaatsvindt op 12 mei, gebruiken we om de verpleegkundigen in Nederland in het zonnetje te zetten.

Extra aandacht voor studenten

Met 105.000 leden vormt V&VN een factor van betekenis in de gezondheidszorg. Om de stem van de beroepsgenoten goed te kunnen vertolken, is het van belang dat onze leden een afspiegeling vormen van de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in Nederland. In 2021 bekijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat we ook voor aankomend beroepsbeoefenaren een factor van betekenis kunnen zijn. Daarom ontwikkelen we in 2021 een speciaal lidmaatschap voor studenten. We doen dit in nauwe samenwerking met V&VN Jong Professionals.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)