Meer invloed op alle niveaus in de zorg

Jaarplan 2021 - Meer invloed op alle niveaus in de zorg

Het besef dringt op steeds meer plaatsen door: om zorgverleners betrokken te houden bij hun werk is het van groot belang hen te laten meepraten en meebeslissen over beslissingen die invloed hebben op hun werk. Deze inspraak is in de eerste plaats van groot belang voor de kwaliteit van de beslissingen, maar daarnaast ook voor de motivatie van de zorgverleners zelf. De initiatiefwet – die Kamerleden van oppositie en coalitie eind oktober 2020 indienden – waarmee zeggenschap van zorgverleners wettelijk wordt verankerd, is dan ook een stap in de goede richting.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Want hoewel zorgverleners steeds meer invloed krijgen via Verpleegkundige of Verzorgende AdviesRaden (of soortgelijke organen met dezelfde bevoegdheden), geven onze leden regelmatig aan dat zij veel belemmeringen ervaren als zij hun stem willen laten horen. Dat bleek bijvoorbeeld in de eerste maanden van 2020: hoewel het op sommige plekken vanzelfsprekend was dat onze beroepsgroepen meedachten in de aanpak van covid-19, werd van andere leden juist verwacht dat zij hun VAR-taken los zouden laten om dagelijkse zorg te verlenen.

In 2021 werken we verder aan het vergroten van de invloed van verzorgenden, verpleegkundig specialisten en verpleegkundig specialisten. We gebruiken de volgende invalshoeken om de invloed van de beroepsgroepen te doen gelden:

We stimuleren de inrichting van Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraden

Deelnemen in een VAR is een belangrijke stap voor onze beroepsgroepen om daadwerkelijk mee te kunnen praten in hun instelling. V&VN kan ondersteunen bij de instelling van een VAR: bijv. door VAR-leden met elkaar in contact te brengen en door het verspreiden van kennis (Handboek VAR, toolbox). Jaarlijks organiseert V&VN bijeenkomsten om ook fysiek met elkaar ervaringen uit te wisselen. Dat zijn we in 2021 ook van plan. Als dat niet fysiek kan, dan digitaal.

Professionele zeggenschap, invloed en leiderschap

Vanuit de vereniging en daarbuiten wordt op verschillende manieren hard gewerkt aan het vergroten van de invloed van onze beroepsgroepen. Zo zijn in enkele zorginstellingen Chief Nursing Officers werkzaam, die hun focus expliciet hebben op (de gevolgen van beleid voor) verpleegkundigen en verzorgenden. Ook zijn er steeds meer Chief Nursing Information Officers te vinden: een functie die is ontwikkeld om IT-toepassingen in zorginstellingen beter te laten aansluiten op de verpleegkundige/verzorgende praktijk.

In 2021 bundelen we een groot deel van deze initiatieven. CNO’s, CNIO’s, VAR-leden en ook Excellente Zorg gaan in een nieuw netwerk (ondersteund door het bureau) samenwerken om tot een geïntegreerde aanpak te komen van alle initiatieven.

In 2021:
  • ontwikkelt V&VN praktische tools waarmee onze leden worden ondersteund bij vraagstukken rondom zeggenschap;
  • verstevigen we het netwerk met relevante stakeholders om het belang van professionele zeggenschap op alle agenda’s te krijgen;
  • verzamelen we relevante onderzoeken en best practices om daarmee de effecten van zeggenschap goed in kaart te brengen;
  • brengen we de beroepsgroepen meer met elkaar in contact om ervaringen te delen en ideeën uit te wisselen. V&VN Social gaat hier een belangrijke rol in spelen.

Beroepsgroepen overal zichtbaar

Via de media en onze sociale kanalen zetten we in 2021 het belang van verpleegkundige invloed opnieuw in de schijnwerpers. Het zijn de beroepsbeoefenaren zélf die hun beroep het best op de kaart kunnen zetten en zo als ambassadeurs kunnen fungeren voor hun beroep. We ondersteunen onze leden om als ambassadeur te kunnen optreden in ambassadeurs- en leiderschapstrajecten. Waar mogelijk leggen we de verbinding met andere op leiderschap gerichte trajecten. We organiseren bijvoorbeeld mediatrainingen en helpen bij de voorbereiding van (televisie-)optredens. De afgelopen jaren is het aantal ambassadeurs in veel sectoren toegenomen. In 2021 hopen we ook in de verstandelijk gehandicaptenzorg het enthousiasme voor het ambassadeurschap aan te wakkeren.

Invloed in Den Haag

In maart 2021 vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. De periode die daarop volgt staat in het teken van het sluiten van een nieuw regeerakkoord en het formuleren van de eerste beleidsvoornemens, al dan niet uitgewerkt in specifieke akkoorden. In alle stadia levert V&VN input bij politici, bestuurders en beleidsmakers. Zodat alle beleidsbeslissers doordrongen zijn van het belang van de verbetering van de kwaliteit van zorg, meer invloed van onze beroepsgroepen en voldoende gekwalificeerd personeel.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)