Deskundig en bekwaam

Jaarplan 2021 - Deskundig en bekwaam

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten willen hun werk op het hoogste kwaliteitsniveau uitoefenen. Om hun specifieke bijdrage aan de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken, is het van belang dat we duidelijk maken wát die kwaliteit precies is. Welke interventies wél werken, en welke niet. Onze beroepsgroepen moeten te allen tijde kunnen beschikken over actuele en goede informatie.

V&VN streeft er enerzijds naar om de kwaliteit van zorg te definiëren, en speelt anderzijds een rol in het ontwikkelen, het ontsluiten én het vertalen van die kennis naar de professionals. Die vervolgens hun deskundigheid op peil houden volgens de geldende beroepsnorm en dit vastleggen in een register: het Kwaliteitsregister V&V, het Register Zorgprofessionals en het Verpleegkundig Specialistenregister.

Drie registers om de opgedane kennis en ervaring te registreren

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: kloppend hart van de vereniging

Het Kwaliteitsregister V&V is sinds 2008 uitgegroeid tot een enorme database vol met lerende verzorgenden en verpleegkundigen. Zij laten via het register zien dat zij hebben gewerkt aan deskundigheid en die ontwikkelingen willen ze graag laten zien, bijvoorbeeld aan hun werkgever of opdrachtgever. 

In 2021 staat de verbetering van het Kwaliteitsregister centraal in onze activiteiten:
 • We verbeteren de gebruikerservaring en het design in de app en op de desktop;
 • We werken aan een meer gebruiksvriendelijke (en tweezijdige) koppeling tussen Leermanagementsystemen en het Kwaliteitsregister V&V;
 • We vergroten de dossierfunctie in het portfolio van de gebruikers, waardoor het belang van het portfolio toeneemt. We zorgen ervoor dat het portfolio een leven lang mee kan gaan;
 • We actualiseren de beroepsnorm voor verpleegkundigen en verzorgenden en doen aanbevelingen voor de manier waarop deze in het Kwaliteitsregister V&V kan worden belegd;
 • We stellen een visie op over de toekomst van de deskundigheidsgebieden;
 • We maken een eind aan de onduidelijkheid die bestaat over het Register Zorgprofessionals: een aan het Kwaliteitsregister gelieerd register voor de buitengewone leden van V&VN;

V&VN ziet het Kwaliteitsregister als meer dan een registratiemiddel; bij onze verbeterplannen betrekken we dan ook vooral verpleegkundige expertise om een zo goed mogelijke aansluiting te houden met de praktijk. De samenhang met het verpleegkundig onderwijs is daarbij onontbeerlijk.

In 2021 beraden we ons op de positionering van het Kwaliteitsregister V&V in relatie tot verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Hiertoe stellen we een aantal scenario’s op, mede op basis van marktonderzoek onder gebruikers en stakeholders.

Verpleegkundig Specialisten Register

Verpleegkundig Specialisten borgen hun opleiding en bijscholing in het verpleegkundig specialisten Register (VSR). V&VN ondersteunt de organen die zijn verbonden aan dit register (waaronder het College Specialismen Verpleegkunde en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde). Vanaf 1 januari 2021 worden de vier verpleegkundig specialismen in de somatische zorg geleidelijk samengevoegd tot één nieuw specialisme met de wettelijk erkende titel ‘verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg’ (naast de al bestaande verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg).

Het College Specialismen Verpleegkunde richt zich in 2021 in het bijzonder op:
 • Het verspreiden van de bevindingen van het traject voor de nieuwe indeling onder bestuurders, opleiders en overige belanghebbende en het monitoren van de implementatie.
 • Het vaststellen van een structuur om expertisegebieden te monitoren.
 • Het monitoren van de vertaling van het beroepsprofiel naar het opleidingsprofiel, de samenwerking tussen opleiding en de praktijk in het opleiden en het onderzoeken van de opleidingsduur.
 • Het formuleren van een advies over de gevolgen van de ontwikkeling van individuele leertrajecten.
De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde richt zich onder meer op:
 • Het verbeteren van de portfolio- en herregistratie-eisen voor de verpleegkundig specialist.
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website en van het portfolio.
 • Het ontwikkelen van een applicatie voor de smartphone.
 • Het optimaliseren van interne administratieve verbeteringen (onder meer met behulp van een nieuw CRM-systeem).
 • Het verbeteren van het inzicht in en het toepassen van nieuwe leervormen voor de beroepsgroep.
 • Het verbeteren van individuele scholingsprogramma’s.

Wetenschap

Wetenschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel. Om de verpleegkundige expertise te onderbouwen én verder te ontwikkelen stimuleert V&VN de toename van wetenschappelijke kennis. In 2018 hebben hoogleraren Verplegingswetenschappen zich verenigd in het Wetenschappelijk College Verpleegkunde (WCV). V&VN ondersteunt dit College. Voor 2021 heeft het WCV vier speerpunten gedefinieerd:

 • Het definiëren van en bijdragen aan het proces om te komen tot vastgestelde verpleegkundige kwaliteitsstandaarden en richtlijnen.

 • Het presenteren van een visie over implementatie van wetenschappelijke kennis in de praktijk van zorg en beleid.

 • Het presenteren van een plan van aanpak om te komen tot een toptalentenprogramma dat gepromoveerde verpleegkundigen voorbereidt om (op termijn) structurele topposities (universitair hoofddocent en hoogleraar) in te nemen bij Nederlandse universiteiten.

 • Het starten van ten minste één nieuwe wetenschappelijke tafel (GGZ is in voorbereiding).

Kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden in de dagelijkse praktijk

Het programmabureau Kwaliteitsstandaarden van V&VN speelt een belangrijke rol bij het ervoor zorgen dat de wetenschappelijke kennis haar weg vindt naar onze leden. Zodat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hun eigen handelen kunnen onderbouwen met evidence via richtlijnen/standaarden. En omgekeerd: zodat wetenschappelijk onderzoek wordt geïnitieerd naar aanleiding van signalen uit de dagelijkse praktijk van onze zorgverleners. V&VN werkt aan de ontwikkeling van verpleegkundige richtlijnen en standaarden vanuit het ZonMw Programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: wijkverpleging. Bovendien maakt V&VN (op bestuurlijk en op uitvoerend niveau) onderdeel uit van de richtlijnprogramma’s voor de langdurige zorg (SKILZ), voor de GGZ (AKWA) en voor de palliatieve zorg (IKNL). Daarnaast participeert V&VN actief in de ontwikkeling van richtlijnen, ook diegene die ontwikkeld worden door andere beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen.

Het programmabureau Informatiestandaarden van V&VN wil bewerkstelligen dat alle verpleegkundigen in Nederland werken met eenduidige en uitwisselbare gegevens in het elektronisch zorgdossier. Uit onderzoek onder onze leden blijkt dat slechts 15% van hen bekend is met alle mogelijkheden rond eOverdracht. In 2021 willen we ervoor zorgen dat dit aantal toeneemt.

Via de informatiestandaarden kunnen de (eenduidige) gegevens die verpleegkundigen vastleggen in het elektronisch zorgdossier gebruikt worden om de kwaliteit van verpleegkundige zorg te evalueren. Daarom werkt V&VN (vanuit het Programma Indicatoren) in een sector overstijgend programma aan de ontwikkeling van verpleegkundige indicatoren in diverse sectoren. Onze beroepsgroepen kunnen op basis van de uitkomst van de indicator verbeteringen doorvoeren waarmee de kwaliteit van zorg toeneemt.

Uitkomstgerichte zorg

Al geruime tijd werkt V&VN samen met stakeholders aan het meer persoonsgericht inrichten van de zorg. Doel is onder meer dat patiënten en cliënten een grotere rol spelen in hun behandeltraject en dat zorgprofessionals kunnen leren en verbeteren. In het programma Uitkomstgerichte Zorg werkt V&VN met stakeholders aan het inzichtelijk maken van relevante uitkomstinformatie in de ziekenhuiszorg en aan de vastlegging daarvan, zodat de uitkomsten kunnen worden gebruikt om de patiënt en de client meer centraal te stellen. 2021 staat onder meer in het teken van besluitvorming over welke uitkomsten relevant zijn en van het vergroten van de mogelijkheden tot samen beslissen.

Excellente Zorg

Alle verbeteringen komen pas goed tot hun recht wanneer de verschillende programma’s en initiatieven elkaar versterken (in een kwaliteitscyclus). Daarnaast is van belang dat de werkomgeving erop is ingericht om leren en verbeteren mogelijk te maken. In het programma Excellente Zorg wordt hier verder vorm aan gegeven. Zo voeren we in dit programma metingen uit in instellingen, waarbij we onder meer kijken naar de hoeveelheid vakbekwame collega’s, de focus op resultaten, of er passende opleidingsmogelijkheden zijn, of de zorgcultuur patiëntgericht is, hoe het staat met de professionele autonomie en met de ontwikkeling van en het onderzoek naar verpleegkundige aandachtsgebieden. Op basis van de uitkomsten van de meting doen we gerichte aanbevelingen om de omstandigheden voor verpleegkundigen in instellingen te verbeteren. Deze metingen doen we niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in de VVT, GGZ en andere sectoren in de zorg. We maken onze aanbevelingen zo concreet mogelijk, zodat onze beroepsgroepen over praktische handreikingen en tools beschikken om daadwerkelijk te kunnen leren en verbeteren. Ook buiten de metingen van Excellente Zorg om houden we ons er mee bezig de inzichten van Excellente Zorg te delen met partijen in en om de zorg. In 2021 zijn we voortdurend in gesprek over Excellente Zorg met politici, VAR-leden, bestuurders en natuurlijk de beroepsgroepen zèlf. Daarnaast nemen we minstens vijf metingen Excellente Zorg af bij verschillende zorginstellingen in diverse sectoren (in ieder geval in de curatieve sector, de GGZ, VVT).

Preventie vormt een belangrijk aandachtspunt van onze afdelingen

Waar we in het voorgaande uitgebreid ingingen op het belang van meetbaarheid van onze interventies, zijn de effecten van preventie lastiger te meten. Dit terwijl preventie onlosmakelijk deel uitmaakt van de beroepsuitoefening van onze beroepsgroepen. In bestuurlijke overleggen pleiten we dan ook voor het belang van tijd en ruimte bij professionals om aandacht te besteden aan preventie en vroeg-signalering. Om de inzet zo tastbaar mogelijk te maken, proberen we bij deze activiteiten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van onze leden. Onze afdelingen organiseren  dan ook vaak specifieke activiteiten, gericht op bijvoorbeeld het stoppen met roken of het tegengaan van obesitas.

Aanbod van de V&VN Academie

Via onze website ontsluiten we de belangrijkste informatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Wetgeving vertalen we in overzichtelijke handleidingen. Ook organiseren we scholing om in de behoefte van onze leden te kunnen voorzien. Voor het organiseren van scholing en evenementen heeft V&VN een paar jaar geleden de V&VN Academie in het leven geroepen. In het eerste kwartaal van 2021 hebben we een helder beeld van de positionering van de V&VN Academie en kunnen we ons aanbod beter laten aansluiten op de verwachtingen van onze leden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)