Beroepen in ontwikkeling

Jaarplan 2021: Beroepen in ontwikkeling

Maatschappelijke en medische ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in de vraag naar zorg. Zorg die vroeger alleen in het ziekenhuis werd verleend, vindt nu vaak thuis plaats. Cliënten en patiënten worden ouder en krijgen steeds meer te maken met meerdere aandoeningen tegelijk. En door corona is weer een nieuwe situatie ontstaan: een nieuwe zorgvraag, die beantwoord moet worden door beroepsgroepen die meer dan ooit worden geconfronteerd met tekorten. Dat levert grote uitdagingen op voor onze leden: hun beroep is (al lange tijd) in ontwikkeling. V&VN maakt zich sterk voor goede loopbaanmogelijkheden, uitgaande van duidelijke taken en verantwoordelijkheden per beroep. En vraagt permanent aandacht voor de urgentie van de personeelstekorten.

Aandacht voor en ondersteuning bij functiedifferentiatie

We zijn van mening dat functiedifferentiatie voor verpleegkundigen moet zijn gebaseerd op opleiding, competenties én werkervaring. Verpleegkundigen moeten in hun organisatie een prominente rol hebben bij de inrichting van deze functiedifferentiatie. Desgevraagd (en wanneer daar financiering voor beschikbaar is) kan V&VN daar ondersteuning bij bieden.

Actualisering van expertisegebieden

Veel afdelingen hebben de afgelopen jaren eigen expertisegebieden ontwikkeld. Onze leden hechten veel waarde aan deze profielen: ze worden bijvoorbeeld in instellingen gebruikt, in de ontwikkeling van functieprofielen en bij de vormgeving van (nieuwe) opleidingen. Ook in de tuchtrechtspraak wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt. Tien afdelingen hebben aangegeven hun expertisegebieden in 2021 te willen actualiseren. Het bureau van V&VN ondersteunt hen hier desgewenst bij (mits hier financiering van afdelingen of platforms voor beschikbaar is).

Arbeidsmarkt

Al lange tijd worden alle sectoren in de zorg geconfronteerd met een groot tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. De gevolgen zijn ingrijpend, in de eerste plaats natuurlijk voor de patiënt/client en daarnaast ook voor de zorgverleners. Covid-19 maakte het gebrek aan voldoende gekwalificeerde collega’s pijnlijk duidelijk: niet het gebrek aan bedden vormde een probleem, maar het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden om zorg te verlenen. We blijven dan ook aan de bel trekken om dit onderwerp op de agenda’s te houden.

In 2021 blijven we in gesprek met vakbonden en met werkgevers om onze beroepsinhoudelijke standpunten over te brengen. We nemen deel aan de landelijke Actietafel werken in de Zorg (waarin diverse betrokkenen ambities afspreken en belangrijke ontwikkelingen delen naar aanleiding van adviezen die zijn gedaan door de Adviescommissie Werken in de Zorg). Daarnaast richten we ons met het programma Excellente Zorg op de werkomgeving van zorgprofessionals.

Vermindering regeldruk, verbetering informatieoverdracht

Ook het komend jaar blijven we ons inzetten voor het verminderen van de regeldruk in de zorg. Onze leden verrichten veel werkzaamheden waarvan onvoldoende duidelijk is waarom ze moeten worden verricht. Of waarvan niet duidelijk is op welke manier de registraties bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld omdat er met de uitkomsten niets wordt gedaan. Of omdat de uitkomsten niet worden teruggekoppeld aan de zorgverleners zelf.

Daarnaast richten we ons op een verbetering van de óverdracht van informatie. Want juist in een tijd waarin er sprake is van veel verplaatsingen in de zorg is de patiënt/client gebaat bij een geruisloze informatieoverdracht. Tussen afdelingen onderling, of bij de overgang van de ene instelling naar de andere. Nog te vaak horen we geluiden dat die overdracht tekortschiet. Bijvoorbeeld omdat systemen niet op elkaar aansluiten, of omdat verpleegkundigen een verschillend begrippenkader hanteren. V&VN heeft de regie in het ontwikkelen van een eenduidig kader, zodat zorgverleners in alle sectoren en op alle werkplekken gemakkelijker informatie over kunnen dragen.

Historisch College FNI: inzicht in het verleden helpt bij ontwikkelen ideeën voor de toekomst

Sinds 2020 biedt V&VN onderdak aan de activiteiten van het FNI. In 2021 ligt de focus van het Historisch College FNI intern op verdere vervlechting binnen V&VN en het uitbreiden van de FNI community. Met (online) tentoonstellingen, podcasts en lezingen rondom thema’s als het 100-jarig jubileum van het verpleegkundig diploma en de Dag van de Verpleging wil het Historisch College FNI maximale aandacht genereren in landelijke media voor de geschiedenis van het vak. Tot slot richt het college zich op samenwerking met faculteiten verpleegkunde en geschiedenis om historisch onderzoek te stimuleren en de historische component in curricula van verpleegkundigen en verzorgenden te vergroten.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)