V&VN aan de slag met zorgprofielen wijkverpleging

  • 15 juli 2016
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

V &VN ontwikkelt zorgprofielen die gebruikt kunnen worden voor het nieuwe bekostigingsmodel voor de wijkverpleging. Met de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet wil de regering de wijkverpleegkundige haar vak weer terug geven. Dat betekent dat de wijkverpleegkundige op basis van haar professioneel handelen bepaalt welke zorg nodig is. Het is van groot belang dat ook het bekostigingsmodel aansluit bij de beroepsinhoud. Als beroepsvereniging neemt V&VN het ontwikkelen van de zorgprofielen dan ook graag op zich.

De zorgprofielen vormen straks de basis voor declaraties aan de zorgverzekeraars. Nu declareren instellingen uren en zorgprestaties (x aantal uur geleverde verpleging, x aantal uur geleverde persoonlijke verzorging). Iedere keer als er iets in de indicatie verandert, moet dit geregistreerd worden voor de declaratie aan de zorgverzekeraar. In de praktijk leidt dit tot een grote registratielast voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk. Dit kost tijd die volgens V&VN beter aan zorg voor cliënten besteed kan worden.

Dagelijkse zorgregistratie

Met de invoering van de zorgprofielen wordt er niet meer geregistreerd op uren en prestaties. Verpleegkundigen en verzorgenden registreren die informatie, die van belang is voor een goede zorgverlening. Op basis hiervan worden cliënten automatisch naar een zorgprofiel toe geleid. Er wordt dus gebruik gemaakt van de dagelijkse zorgregistratie. Zo zal de registratielast verminderen waardoor er meer tijd is voor de cliënt.

Projectgroep

Voor de ontwikkeling van de profielen is een projectgroep gevormd. Hierin zitten zowel generalistisch werkend wijkverpleegkundigen als (wijk)verpleegkundigen met een specifieke deskundigheid, zoals dementie, oncologie, palliatieve zorg, medisch technisch handelen en preventie. De komende weken werken zij aan het beschrijven van onderscheidende zorgprofielen.

De projectgroep levert de zorgprofielen in september aan bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Dan wordt besloten of deze profielen voldoende basis bieden om het bekostigingsmodel aan op te hangen. In 2017 start een experiment op basis van deze profielen en worden zij verder aangescherpt. V&VN vindt het belangrijk dat de zorgprofielen een breed draagvlak krijgen. Daarom zijn zorgverzekeraars, zorginstellingen en cliëntenorganisaties betrokken bij de ontwikkeling. Zij nemen zitting in de klankbordgroep.

Ook onze leden houden wij graag op de hoogte. De komende weken laten we leden van de project- en klankbordgroep aan het woord over hun inbreng bij de totstandkoming van de zorgprofielen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.