Terugkoppeling uit het debat over wijkverpleging, dementiezorg, palliatieve zorg en langer thuis

  • 26 april 2022
  • Nieuwsbericht
  • Wijkverpleegkundigen

31 Maart is er gedebatteerd over de wijkverpleging, dementiezorg, palliatieve zorg en langer thuis. Omdat door de coronapandemie er weinig debatten hebben plaats gevonden betreft dit nu een verzameldebat met een veelheid aan onderwerpen.
 
Wijkverpleging
De grote personele tekorten in de wijkverpleging (o.a. door de hoge uitstroom) is wel benoemd bij het debat, maar de minister gaat niet verder op mogelijke oplossingsrichtingen in en verwijst naar brief over arbeidsmarkt die rondom het mei-reces verschijnt.
PVV en GL maken zich grote zorgen over de aankondiging van minister Helder dat er geen nieuwe verpleeghuisplaatsen bijkomen vanwege het grote personeelstekort in de verpleeghuizen. De minister geeft aan dat het moet gaan om verpleegzorgplaatsen en hiervoor zijn meerdere vormen mogelijk. PVV is zeer geïrriteerd dat de minister niet de plannen van de Kamer uitvoert. Het woonakkoord dat in 2021 is afgesloten, en de minister moet dit uitvoeren. Minister Helder kijkt hier anders tegenaan. Ze erkent dat er in alle sectoren sprake is van schaarste, en dat zij niet beoogd om de personeelsproblemen van de verpleeghuizen over de schutting naar de wijkverpleging te verplaatsen.  De zorg moet anders worden georganiseerd o.a. met behulp van technologie en innovaties en door meer inzet van informele zorg. Noemt hierbij voorbeelden uit haar eigen praktijk: bv patiënten tijdelijk op te nemen, door dagbesteding aan te bieden waarbij cliënten ook kunnen eten waardoor ze alleen nog thuis slapen, door persoonlijke technologie (GPS trackers), of door het ombouwen van een oud verzorgingshuis naar een geclusterde woonzorg setting.
PVV vindt het beeld van de minister over verpleeghuisbewoners niet realistisch. Het gaat hierbij om mensen met een zorgzwaartepakket van 4 of hoger, die vaak 24 uur toezicht nodig hebben. Dat is niet mogelijk in de thuissituatie. Er staan nu al 18.000 mensen op de wachtlijst voor een verpleeghuisplek, waarvan 218 zeer urgent. De minister blijft erbij dat zij een ander beeld heeft van verpleeghuisbewoners, en ziet wel andere mogelijkheden. PVV heeft al een 2-minuten debat aangevraagd waarin ze hierover een motie wil indienen.
 
CU heeft vragen gesteld (n.a.v. brief V&VN over de zorgval). Cliënten die overgaan van ZWV naar WLZ zorg, maar wel met minder uren en eigen bijdrage. De overgang is nu vaak financieel gedreven (door druk van zorgverzekeraars) en niet op inhoudelijke basis. En daarnaast moet er voor de WLZ zorg thuis weer een apart zorgplan worden gemaakt, terwijl het alleen gaat over een overgang naar een ander wettelijk kader. Extra bureaucratie. CU vraagt of de minister hierover in gesprek wil gaan met V&VN. Minister is hiertoe bereid, en zal dit gesprek terugkoppelen naar de Kamerleden.
 
GL heeft vragen gesteld over de contractering van de wijkverpleging. Uit de monitor (die recent naar de Kamer is gestuurd) blijkt dat er minder op systeemfuncties is ingekocht (van 50% naar 30%). Bv ongeplande nachtzorg. Maar ook minder op preventie. Hoe kan dit vraagt GL. We zien jaarlijks een onderuitputting op de wijkverpleging, terwijl bepaalde zorg gewoon onvoldoende wordt ingekocht.
De Zvw bestaat nu al 16 jaar en nog steeds wordt er maar beperkt op kwaliteit ingekocht. De minister
Rondom vragen over het budgetplafond in de wijkverpleging geeft de minister aan dat aanbieders een aanvraag kunnen indienen bij zorgverzekeraars voor bij-contractering. Minister heeft geen signalen ontvangen dat dit niet goed loopt.
 
In het coalitieakkoord is opgenomen dat de inkoop- en verantwoordingseisen in de wijkverpleging geüniformeerd worden. Om zo de administratieve lasten terug te dringen. Dit leidt tot tijdwinst. Hiervoor loopt een onderzoek. In Q3 informeert de minister de Kamer over de onderzoeksuitkomsten.
 
Kindzorg
Bij dit debat zijn alleen door PVV en PvdA vragen gesteld naar de stand van zaken rondom de kindzorg. Beide partijen vinden dat er weinig vooruitgang is. De minister geeft aan dat het mediation traject succesvol is afgerond, maar dat we nog niet klaar zijn. Ze is momenteel bezig met inhoudelijke sessies met ouders omdat de ervaringen van ouders moeten verbeteren (via design thinking vorm). Via deze methode ligt de focus op het echt begrijpen wat er nu onder een knelpunt schuilgaat. Voor de zomer komt er een terugkoppeling van dit traject.
 
Dementiezorg
Verschillende fracties stellen vragen over de casemanager dementie (CMD). Het meer bekend maken van de CMD en het versterken van de regionale dementienetwerken.
De minister ziet verschillende oorzaken waarom er minder gebruik wordt gemaakt van de CMD: diagnose dementie wordt laat gesteld, cliënt is niet bekend bij zorgaanbieders of cliënt wil zelf regie houden. GL vindt dat zorgverzekeraars te weinig wijzen op de mogelijkheid van een CMD. Het aantal aanbieders waar CMD is ingekocht is afgenomen. De minister gaat hierover in gesprek met zorgverzekeraars.
Verder is er bij het blokje dementiezorg gesproken over het belang van technologie en innovaties, en over dementievriendelijke woningen en een dementievriendelijke maatschappij. En heeft de minister het belang van de implementatie van de dementiestandaard genoemd.
 
Palliatieve zorg
De meeste vragen waren gericht op de complexe financieringsstromen in de palliatieve zorg. Dit is niet eenvoudig op te lossen. NZA heeft zeer recent (maart 2022) een visie geschreven op bundelbekostiging. De minister moet hier nog goed naar kijken. CU vraagt om de financiering van hospicezorg voorrang te geven bij het oplossen van dit vraagstuk.
Ook bij de palliatieve zorg is er sprake van onder-uitputting in het financiële kader, daarom is het bedrag bijgesteld.
SGP benadrukt het belang om over sterven en de dood te praten. Dit is nu volop in de belangstelling. De minister noemt hierbij ook het belang van advance care planning: ga het gesprek aan met je arts en omgeving. (Verpleging wordt hierbij helaas niet genoemd).
 
Naast bovenstaande onderwerpen is bij dit debat ook gesproken over:

  • Het gebrek aan maatwerk binnen de WMO
  • De druk op de mantelzorg waar een steeds groter beroep op wordt gedaan
  • Het toenemend wantrouwen bij PGB’s; het budget voor de controle is groter dan het PGB budget zelf.
  • Het belang om technologie en digitale zorg al in de opleiding mee te nemen
  • Digitale gegevensuitwisseling in het sociale domein: de minister komt dit jaar nog met een wetsvoorstel voor gegevensuitwisseling in de WLZ, jeugdzorg en WMO (@Frank Berens)

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)