Richtlijn en LESA Reanimatie afgerond

  • 11 april 2013
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • Maatschappij & Gezondheid

Verpleegkundigen en artsen moeten tijdig met kwetsbare ouderen praten over de medische zorg die past bij hun levensdoelen en gezondheidssituatie. Daarbij wordt besproken of reanimatie mogelijk en wenselijk is. Bij een hartstilstand is de patiënt immers bewusteloos en moeten zorgverleners snel weten of de patiënt wel of niet gereanimeerd gaat worden. V&VN, Verenso en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben daarover een Multidisciplinaire richtlijn en een Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Reanimatie ontwikkeld.

Richtlijn en LESA

De LESA Reanimatie is gericht op het stimuleren van samenwerking in de eerste lijn om anticiperende besluiten over reanimatie bij individuele kwetsbare ouderen en naleving daarvan mogelijk te maken. Regionaal kunnen in samenspraak afspraken verbreed worden naar de tweede lijn en is gebaseerd op de multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over Reanimatie. De Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over Reanimatie bestaat uit drie delen: Samenvatting en aanbevelingen, de Integrale tekst en CBO-evidencerapport en evidencetabellen. Ook is informatie voor ouderen gemaakt 

Zorgvuldig realistisch gesprek nodig

Door het bespreken van de medische zorg rond het levenseinde, kan deze zorg beter op de wensen van de patiënt worden afgestemd. De richtlijn bepleit dat met kwetsbare oudere patiënten besproken wordt of reanimatie mogelijk en wenselijk is in hun (gezondheids-)situatie. Vaak hebben ouderen daarover al zelf nagedacht maar hebben zij dit, om allerlei redenen, nog niet besproken met hun arts. Als er nog geen gesprek heeft plaatsgevonden, wordt geprobeerd de patiënt bij een hartstilstand te reanimeren tenzij meteen duidelijk is dat dit geen kans meer biedt op overleving.

Wel- of niet reanimeren

In het gesprek kan de oudere aangeven of hij wel of niet gereanimeerd wil worden. Daarbij is het belangrijk dat de verpleegkundig specialist of arts realistische informatie geeft over de kans op een succesvolle reanimatie, gebaseerd op de medische voorgeschiedenis en gezondheidssituatie van die oudere. Resultaat is een reanimatiebesluit dat wordt vastgelegd in het dossier en vermeld wordt bij verwijzing naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Aan te raden is dat een oudere en zijn arts of verpleegkundige extra tijd reserveren voor dit gesprek of eventueel meerdere gesprekken voeren. Praten over reanimatie roept immers vaak emoties op. Het is zinvol om opnieuw een gesprek te voeren als de gezondheidssituatie van de patiënt sterk verandert.

Medisch zinloos

Een wel-reanimatiebesluit geldt voor ouderen die wel gereanimeerd willen worden én een redelijke kans hebben op overleving zonder schade. Dan wordt bij een hartstilstand reanimatie opgestart.
Als de oudere er zelf voor kiest om niet gereanimeerd te willen worden óf als de behandelaar verwacht dat reanimatie medisch zinloos is, wordt een niet-reanimatiebesluit genomen waarover andere zorgverleners geïnformeerd moeten worden. De arts/verpleegkundig specialist neemt alleen een niet-reanimatiebesluit als hij verwacht dat er zeer weinig kans is dat iemand reanimatie overleeft en deze bij overleving een grote kans heeft op ernstige restklachten. Als de behandelaar verwacht dat reanimatie daarmee medisch zinloos is, bespreekt hij dat met de betreffende patiënt. Als er een niet-reanimatiebesluit is genomen, wordt verder alle medische zorg geboden die mogelijk, nodig en afgesproken is.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.