Missie

De beroepsgroep van wijkverpleegkundigen staat voor alle benodigde preventieve, cure- en caregerichte verpleegkundige zorg voor alle thuiswonende burgers in Nederland. Door zorg en preventie met elkaar te verbinden leveren wij, werkend vanuit de leefwereld van de burgers, een bijdrage aan:

  •  het behoud en verbetering van de gezondheid van de Nederlandse bevolking
  • en voor degenen die desondanks zorg nodig hebben het leveren van kwalitatief goede professionele zorg in de thuissituatie en het waar mogelijk voorkomen van escalatie
  • en daarmee aan het terugdringen van vermijdbare zorgkosten
  • en bieden daarmee wijkverpleegkundigen de mogelijkheid hun vakgebied breder te ontwikkelen en te professionaliseren wat ook kan resulteren in meer werkplezier en beroepstevredenheid.

Wij staan daarmee voor de gezondheid en zorg van alle bewoners in de wijk. We zijn wijkverpleegkundigen, die in hun Expertisegebied (2019) niet voor niets 2 centrale CanMeds-rollen hebben geformuleerd: zorgverlener én gezondheidsbevorderaar.

Daarbij dragen wij bij aan:

  • het terugdringen van vermijdbare zorglast
  • het verkleinen van vermijdbare sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV)

De gezondheid van mensen wordt bepaald door een breed scala van factoren die de gezondheid in positieve en negatieve zin kunnen beïnvloeden. Niet alleen de individugebonden factoren (genetische bepaaldheid, leefstijl) maar ook de fysieke omgeving (huisvesting, inrichting van de wijk, leefomgeving) en de sociale omgeving (inkomen, armoede, laaggeletterdheid, sociale relaties, uitsluiting, welzijn etc.).

Dit vraagt niet om losse projecten maar om een structurele en continue brede integrale preventieve wijkgerichte aanpak waarin alle bovengenoemde aspecten samenkomen.

Maatschappelijke opdracht

De noodzaak tot versterking van de gezondheid van wijkbewoners wordt breed maatschappelijk ondersteund omdat de gezondheidszorg anders onbetaalbaar wordt en er bij een stijgende zorgvraag in de nabije toekomst simpelweg te weinig professionals zullen zijn om de zorg te leveren. Wijkgerichte preventie is dus geen hobby maar een maatschappelijke noodzaak. Daarbij sluiten wij ook aan de ambities uit de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 van het ministerie van VWS.

Niet top-down maar bottom Up: De gezonde wijk, samen met bewoners

Door middel van een wijkdiagnose verzamelen we alle relevante informatie uit eigen observaties en ervaringen, uit epidemiologisch en demografisch onderzoek en uit ervaringen van bewoners en van andere professionals in de wijk om zo de gezondheidsbedreigende en -bevorderende factoren te analyseren en in kaart te brengen en samen met bewoners doelen formuleren.

Vervolgens gaan we in samenwerking met alle betrokkenen: burgers en andere professionals in de wijk, binnen en buiten de gezondheidszorg (wonen, werk, veiligheid, onderwijs, ruimtelijke ordening etc.,) een wijkpreventieplan formuleren om bestaande en latente gezondheidsproblemen aan te pakken en daardoor de ongezondheid terug te dringen en de gezondheid van de populatie te versterken.

Bijdrage wijkverpleegkundigen niet uniek maar wel onontbeerlijk
  • Wijkverpleegkundigen hebben een brede kijk op gezondheid waardoor ze zicht hebben op de invloed van de (fysieke en sociale) omgeving.
  • Wijkverpleegkundigen komen van nature achter de voordeur en zijn daardoor instaat om “botttom up” vanuit het perspectief van bewoners (dreigende) gezondheidsproblemen te analyseren en samen met bewoners bottom-up doelen te stellen en naar oplossingen te zoeken.
  • Wijkverpleegkundigen zijn al meer dan 125 jaar de “Spin in het web, de spil in de wijk”. Zij kennen de wijk van binnen en van buiten en hebben een breed netwerk aan contacten binnen en buiten de gezondheidszorg (intersectoraal). Zij verbinden derhalve, zorg, welzijn, wonen etc , niet alleen in individuele casuïstiek maar kunnen dit netwerk ook verbreden naar de hele wijk.

In deze bijdrage willen wij herkend en erkend worden om onze preventie rol in de wijk te heroveren en te versterken.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)