Onderzoekslijnen

Diversiteit in de zorg

  • Onderzoek naar de kwaliteit van de verloskundige zorg voor allochtone cliënten.
  • Palliatieve zorg voor migranten.
  • Wat vinden verschillende patiënten-groepen zelf belangrijk in de zorg
    De zorg voor mensen met depressie en angst
    Onderzoek naar de klinische kenmerken, functionele status en sociaal-demografische kenmerken van patiënten met een vastgestelde diagnose angststoornis of depressie die daarvoor géén hulp krijgen. Doel is vast te stellen in hoeverre zij minder ernstige stoornissen hebben en minder beperkingen ervaren en in hoeverre het herstel bij hen sneller gaat, vergeleken met de mensen die wél zorg gebruiken.

Afstemming, taakdifferentiatie en substitutie in de zorg
Onderzoek naar taakherschikking tussen artsen en ondersteunend personeel binnen de eerstelijnszorg (tussen de huisarts en de praktijkondersteuner, POH), als ook binnen de tweede lijn (tussen onder meer medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen). Voor een aantal specialismen vindt tevens onderzoek plaats naar taakherschikking in relatie tot mogelijke tekorten op de arbeidsmarkt.

Evidence based care
Systematische literatuurstudies gericht op de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen. Momenteel werkt het NIVEL bijvoorbeeld aan een systematic review naar de effectiviteit van interventies voor het voorkomen en behandelen van smetten (intertrigo)

Ouderenzorg en thuiszorg
Onderzoek op het terrein van ouderenzorg, waaronder de zorg voor mensen met dementie. Onderwerpen als casemanagement, de belasting van mantelzorgers en nieuwe zorgmethodieken om adequater om te gaan met gedragsveranderingen bij mensen met dementie, krijgen aandacht in diverse studies

internationaal vergelijkend onderzoek (EURHOMAP) dat zal laten zien in hoeverre Europese (thuis)zorgsystemen in principe in staat zijn adequaat te reageren op de (veranderende) zorgbehoeften van thuiswonende zorggebruikers. Meer specifiek, laat EURHOMAP de variatie zien in het aanbod en het gebruik van thuiszorg in Europa.

Palliatieve zorg
Herkennen van de palliatieve fase door de huisarts (i.s.m. EMGO+/VUmc).

Onderzoek naar palliatieve zorg bij bijzondere doelgroepen, waaronder migranten, mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking.

Positie van verpleegkundigen en verzorgenden
Onderzoek naar de positie en werkervaringen van verpleegkundigen in de ouderenzorg en thuiszorg, evenals in andere zorgsectoren. De regelmatige peilingen onder het landelijke Panel Verpleging en Verzorging over beroepsinhoudelijke onderwerpen en werkomstandigheden leveren hier een bijdrage aan

Zorginnovaties en implementaties
Onderzoek richt zich op de meest effectieve strategieën om innovaties meer succesvol en vooral meer blijvend te implementeren. Naast klassieke strategieën zoals scholing en reminders, worden incidenteel ook nieuwe strategieën ontwikkeld die zich richten op sociale interacties en leiderschap. Aansluitend hierop zoekt het NIVEL antwoorden op de vraag hoe verbeteringen kunnen worden geborgd en verspreid.

Effecten van interventies
Het langetermijneffect van Graded Activity bij mensen met artrose wordt bestudeerd en het effect van Australische schapenvachten op het doorliggen van patiënten in verpleeghuizen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de effecten van onder meer het Nationaal Actieprogramma Sport en Bewegen.

Zorg rond het levenseinde

  • Palliatieve zorg
  • Communicatie in de zorg
  • Goed geneesmiddelenbeleid

Verbeteren kwaliteit en veiligheid van de zorg

De zorg voor mensen met depressie en angst

Taakverschuiving
Afstemming, taakdifferentiatie en substitutie in de zorg


Onderwerp: Verpleging en verzorging in de laatste levensfase
Instantie: VUmc en NIVEL
LinkedIn: Anneke Francke
Twitter: @FranckeA ‏
Publicaties: overzicht
Oratie: De verzorgde laatste levensfase

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!