Vorige activiteiten

V&VN; Wetenschap in Praktijk, alumnivereniging verplegingswetenschap en Rho Chi Chapter-at large organiseerden op dinsdag 16 april 2019 in Utrecht een lezing met als thema: “Toepassen van EBP op MBO-, HBO- en WO niveau. Hoe doe je dit praktisch op de werkvloer? Hoe verbind je hierbij praktijk, onderwijs én onderzoek?” Deze lezing was een vervolg op de lezing van 8 oktober 2018. De nadruk lag in deze lezing op de EBP, vanuit de perspectieven van praktijk, onderwijs én onderzoek. De avond werd bezocht door ongeveer 60 personen. Je kunt de presentaties van Ans Rensen en Loes Dusseldorp hier vinden.

Download:
Download de flyer
Download de presentatie van Ans Rensen
Download de presentatie van Loes van Dusseldorp

Loes van Dusseldorp


Loes van Dusseldorp (verplegingswetenschapper) werkt bij verpleeghuisorganisatie Atlant als onderzoeksbegeleider / praktijkonderzoeker en is als interne coach betrokken geweest bij het Evidence project van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Centraal in dit project staat de Implementatie van EBP in verpleeghuizen. Zij vertelt over de aanpak van het Evidence project, de concrete verbeterprojecten van de vier deelnemende V&V; teams en blikt terug op de ervaringen van het toepassen van EBP op de werkvloer.

Haar stelling luidt: “Een nieuwsgierige houding is meer dan een MBO of HBO opleiding, cruciaal voor het toepassen van de EBP cyclus”.

 

Ans Rensen


Ans Rensen werkt als docent en verplegingswetenschapper bij de HBOV van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Zij is binnen het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de HAN als externe coach betrokken geweest bij het Evidence project in verpleeghuizen. Zij zal vertellen over de werkwijze van de implementatie van EBP in verpleeghuizen , de onderzoeksmethoden en ervaringen die hiermee tot nu toe zijn opgedaan.

Haar stelling luidt: “Het meten van de kennis, vaardigheden en houding van zorgverleners m.b.t. EBP middels een gevalideerde vragenlijst geeft goed inzicht in de beginsituatie van de implementatie”.

Op 28 januari 2019 te Eindhoven, onze netwerkavond, sprak Theo Niessen over mindfulness in de zorg. De aanwezigen waren erg enthousiast over het onderwerp én de spreker. Dr. Theo Niessen.

Download de presentatie

Spreker Dr. Theo Niessen


Mindfulness komt de laatste jaren steeds meer op de voorgrond. Maar wat moeten we vinden van deze tendens? Het is allerminst eenduidig wat de term precies inhoudt. Er is geen uniformiteit naar de dimensies van het concept, noch hoe het concept gemeten moet worden. Waarom dan toch al deze aandacht voor mindfulness?

Tijdens deze netwerkbijeenkomst zal Theo Niessen een korte presentatie geven over mindfulness en welke rol mindfulness binnen de zorg zou kunnen spelen. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst kunnen de deelnemers zelf kennismaken met en ervaren wat mindfulness is.

Hij is mindfulness trainer (VMBN 1) en als onderzoeker werkzaam bij Fontys Hogescholen en VUmc. Sinds 1 januari 2019 is hij eveneens business unit manager mindfulness bij Mydailylifestyle. Meer informatie omtrent zijn werkzaamheden is te vinden

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/theoniessen/

Zijn onderzoeksprofiel is de raadplegen via ResearchGate.

Op 14 november 2018 organiseerde V&VN; Wetenschap in Praktijk in samenwerking met het Amphia ziekenhuis een netwerkavond over zingeving voor ouderen. Zingeving kan voor ouderen door toenemende verliezen zowel functioneel als relationeel een opgave zijn. Hoe kunnen zorgverleners aansluiten bij zingeving van thuiswonende ouderen?

De presentatie werd gegeven door Susan Hupkens. Ook Rozanne Colijn en Anneke Guyt deelden hun ervaringen over zingeving in de zorg.

 

Download:

 

Susan Hupkens doet promotieonderzoek en beschrijft zingeving van ouderen in de thuissituatie en hoe zorgprofessionals daarbij aan kunnen sluiten. Zingeving (meaning in life) is een onderwerp dat in toenemende belangstelling staat, in Nederland en ook internationaal.  Patiëntenorganisaties geven aan dat zij denken dat zorgmedewerkers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun zingeving (NPCF, 2015). In het beroepsprofiel van de verpleegkundige staat zingeving benoemd in de kernset patiëntenproblemen. Maar toch is er weinig kennis over het onderwerp:

Aansluiten bij zingeving, hoe doe je dat? 

In het project ‘Betekenisvol Leven in de Buurt’ zijn de afgelopen drie jaar meer dan 200 zorgmedewerkers van thuiszorgteams gecoacht door geestelijk verzorgers. Een promotiestudie (Hogeschool Rotterdam en UvH) is deel van het project.Tijdens deze interactieve netwerkavond kan je ervaren wat de aanpak van ‘Betekenisvol Leven’ is in de teams en wordt het onderzoek toegelicht. Ook is er ruimte om ervaringen te horen van een wijkverpleegkundige die betrokken is bij het project. 

 

Sprekers:


Susan Hupkens


Promovenda/onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam en docent.

Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/susanhupkens

Trudy Schutter MSc


Geestelijk verzorger en gezondheidswetenschapper bij Laurens. Verbonden aan het project ‘Betekenisvol leven in de buurt’.

Linkedin: Linkedin: https://www.linkedin.com/in/trudy-schutter-95ba3932/

Rozanne Colijn, RN


Wijkverpleegkundige bij Laurens en vanuit haar functie betroken bij het project ‘Betekenisvol leven in de buurt’. Rozanne is tevens Ambassadeur Wjkverpleging

Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/rozanne-colijn-4a0693b1

Anneke Guyt, RN


CVA verpleegkundige bij Laurens en vanuit haar functie betrokken bij het project ‘Betekenisvol leven in de buurt’.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anneke-guyt-2929432a

 

 

V&VN; Wetenschap in Praktijk, alumnivereniging verplegingswetenschap en Rho Chi Chapter organiseerde op maandag 8 oktober 2018 een bijeenkomst over het toepassen van EBP op de werkvloer in combinatie met functiedifferentiatie MBO/HBO. Hoe pak je dat aan? Hoe creëer je ruimte voor EBP en de nieuwe beroepsprofielen in de dagelijkse praktijk?

Download

Sprekers

Anne Boerboom werkt in het Radboudumc als procescoördinator praktijkonderwijs en oncologieverpleegkundige en is betrokken geweest bij een proeftuin rondom de functiedifferentiatie MBO/HBO op de afdeling Medische Oncologie. Zij zal vertellen over haar ervaringen met de proeftuin, welke verbeteringen werden doorgevoerd op de werkvloer en hoe klinisch redeneren & EBP een rol speelde in de proeftuin. Haar stelling luidt: “Voor het verder invoeren van klinisch redeneren en EBP is de inzet van master-opgeleide verpleegkundigen cruciaal”.

Wilma Jackson is manager Leerhuis van het Eilsabeth-TweeStedenziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Ze vertelt over de aanpak van de proeftuinen en over het faciliteren van verpleegkundigen zodat zij zich meer kunnen ontwikkelen. EPB is hier een belangrijk onderdeel van. Haar stelling luidt: “De verpleegkundige is een all-around professional die kan samenwerken, communiceren en die constant op zichzelf reflecteert en altijd de vakliteratuur van zijn beroep bijhoudt”.

Op maandagavond 4 juni vond de netwerkbijeenkomst over onderzoek in hospicezorg plaats in Utrecht. Dr Everlien de Graaf vertelde onder andere over resultaten van haar onderzoek. De avond werd bezocht door ongeveer 30 personen. De presentatie van deze avond kun je hieronder downloaden.

Download:

Onderzoek in hospicezorg, ervaring van onderzoek in een veld waar onderzoek geen gemeengoed is
Patiënten in hun laatste levensfase hebben vaak meerdere symptomen die tegelijkertijd spelen. Everlien de Graaf heeft verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan in hospices, o.a. over deze symptoomlast. Zij is bijvoorbeeld betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Utrechts Symptoom Dagboek (USD). Op deze netwerkavond gaat Everlien in op het onderzoek doen in een hospice setting. Welke resultaten heeft dit inmiddels opgeleverd voor palliatieve zorg in het algemeen en het USD in het bijzonder. En wat betekent dit voor patiënt en naasten en voor de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen.

Onderzoek in hospices, met mensen in de palliatief terminale fase en hun familie is echter niet dagelijkse routine! Het onderzoek kost de verpleegkundigen tijd. En dan komt de vraag naar boven wat zij aan het onderzoek hebben. Wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar, en daar valt veel over te vertellen. Ook op dit onderdeel ging Everlien deze avond in.

Informatie over de spreker


Dr. Everlien de Graaf is in maart gepromoveerd op “Hospicezorg in Nederland, een verkenning van de huidige praktijk en de symptoomlast en het welbevinden van patiënten” en werkt als post doctoraal onderzoeker bij het Expertise Centrum Palliatieve Zorg Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde UMC Utrecht. Zij is betrokken bij het HOPEVOL project dat de ontwikkeling van hospice zorg onderzoekt en het inzicht project inzake de ontwikkeling en validatie van de multidimensionale Utrecht Symptom Diary (USD-4D).

LinkedIn van Everlien: https://www.linkedin.com/in/everliendegraaf/

 

 

V&VN; Wetenschap in Praktijk, Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland en Rho Chi-at-large Chapter organiseerde op 12 april 2018 een netwerkavond die zeer goed bezocht werd door 60 mensen. 

Nu de wereld van managers krimpt met het vervangen van een middenkader door zelfsturende teams, wordt het begrip leiderschap steeds vaker gebruikt in relatie tot verpleegkunde en verpleegkundigen: “Verpleegkundigen moeten meer leiderschap tonen.” Het rolt gemakkelijk uit de mond van velen, evenals de bijvoeglijke naamwoorden die eraan gekoppeld worden, zoals coachend leiderschap. Maar, wat is leiderschap, en wat is bekend over leiderschap binnen de verpleegkunde?

 

Download

Nadere informatie:

De lezing heeft een interactief karakter met afwisselend een presentatie van de spreker en discussie onder het publiek met de sprekers. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • exploratie van het begrip ‘verpleegkundig leiderschap’;
  • (het onderzoeken van) verpleegkundig leiderschap op meso- niveau (verpleegkundige managers);
  • (het onderzoeken van) verpleegkundig leiderschap op micro- niveau (de HBO verpleegkundigen werkzaam in de directe zorg).

Sprekers:

Shaun Cardiff is (intensive care) verpleegkundige. Zijn specifieke interesses liggen bij persoonsgerichte en evidence based zorg, vakinhoudelijk- en klinisch leiderschap en het implementeren van veranderingen. In 2014 rondde hij zijn promotieonderzoek bij Ulster University af met een actieonderzoek naar persoonsgericht leiderschap en het ontwikkelen daarvan. Hierbij gaat het om hiërarchisch (toekomstig) leiderschap maar óók om het niet-hiërarchisch leiderschap van verpleegkundigen als vakinhoudelijk teamlid. De focus ligt op empowerment van verpleegkundigen in plaats van controle en beheersing.

Person-Centred Leadership: A critical participatory action research study exploring and developing a new style of (clinical) nurse leadership. Proefschrift 2014.
Bekijk Shaun Cardiff op linkedIn
Bekijk ook Lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering

Pieterbas Lalleman is verpleegkundige, bedrijfssocioloog en promoveerde vorig jaar op het thema klinisch leiderschap van verpleegkundig managers in Nederlandse en Amerikaanse ziekenhuizen. Hij houdt zich bezig met bestuursvraagstukken van bijvoorbeeld verpleegkundig adviesraden. Zijn centrale vraag ligt rondom ontwikkelvraagstukken van klinisch verpleegkundig leiderschap dat gericht is op het verbeteren van patiënten zorg. Momenteel zet hij onderzoekslijn op over het klinisch verpleegkundig leiderschap aan de frontline van de zorg.

Leadership as blended care: on daily work of nurse middle managers in hospitals. Proefschrift 2017
Bekijk Pieterbas Lalleman op linkedIn
Bekijk ook Lectoraat Chronisch Zieken

De kerngroep V&VN; Wetenschap heeft op 5 februari een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst in Breda bij Avans+ gehouden, waarop 40 mensen aanwezig waren.

Downloads


 Zorgorganisaties in de intramurale somatische zorg richten zich op het ondersteunen en stimuleren van eigen regie. Zonder daarbij een duidelijk beeld te hebben van hoe eigen regie vanuit de leefwereld van ouderen er uitziet en hoe eigen regie binnen zorgorganisaties behouden, bevorderd en zeker niet ondermijnd kan worden.

Daarom een onderzoek naar hoe eigen regie daadwerkelijk bevorderd kan worden. Hoe kunnen zorgmedewerkers dat ondersteunen en zeker niet ontnemen? Jolande van Loon heeft hierbij een niet traditionele aanpak gebruikt, namelijk via shadowing en participatief onderzoek.

Tijdens deze avond werden de resultaten van deze studie op een interactieve manier aangeboden en gingen deelnemers hierover in gesprek met elkaar. Om te weten wat er al bekend is over eigen regie is allereerst een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens is er gekeken naar wat ouderen ervaren, doen en wensen opdat zij in hun ogen een goed leven kunnen leven. Daarna is ook het perspectief van zorgmedewerkers in beeld gebracht. Mogelijk bieden de resultaten en gesprekken bouwstenen om ook op jouw werkplek al aan de slag te gaan met de inzichten uit dit onderzoek.

Zelfredzaamheid, participatie, zelfzorg, zelf management, eigen regie?
Voor de deelnemers is het mogelijk goed om te weten dat het onderzoek zich richt op eigen regie bij ouderen die langdurende verpleeghuiszorg nodig hebben. Daarbij gaat het niet over het zelf managen van hun ziekte en behandeling. Het gaat ook niet over het weer zelf gaan doen of blijven doen van handelingen. De huidige populatie in het verpleeghuis heeft een zware zorgvraag en zal in het licht van toenemende kwetsbaarheid niet zelfredzamer worden.

Het gaat wel over het nemen van beslissingen van hoe men het leven wil leiden, los van het feit of men het ook zelf kan uitvoeren.


Informatie over de spreker


Drs. Jolande van Loon werkt als Lecturer Practitioner in een Zorginnovatienetwerk (ZIN) bij De Wever Thuis. Een ZIN combineert leren, innovatie en onderzoek en deze is verbonden aan het lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.

Daarnaast voert Jolande als Science Practitioner binnen de Academische Werkplaats Ouderen, Tranzo, Universiteit Tilburg, promotieonderzoek uit naar eigen regie bij ouderen die met een somatisch zorgvraag in het verpleeghuis wonen.

Op LinkdedIn is het profiel van Jolande te vinden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!