1994 Werkgroep Urologie Verpleegkundigen

In 1994 is de Werkgroep Urologie Verpleegkundigen (WUV) opgericht. Deze WUV organiseerde een jaarlijks symposium parallel aan de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).


Gezamenlijk congres

De gedachte was helder; kennis van verpleegkundigen moest ook onderhouden worden. En wat was er nu praktischer dan dit op dezelfde dag te doen als de urologen? Als de urologen op congres zijn, is er op veel plaatsen een gereduceerd programma, dus zouden verpleegkundigen ook in de gelegenheid zijn een congres te bezoeken. Bovendien zouden, op een centrale locatie, sprekers over een weer 'geleend' kunnen worden, maar zouden er ook plenaire sessies worden gepland. Ook het standbezoek zou gecombineerd kunnen worden, waardoor nieuwe ontwikkelingen en apparatuur gezamenlijk kunnen worden beoordeeld op wenselijkheid en toepassingsmogelijkheden op de eigen werkplek. Kortom; een gezamenlijk congres was het 'ei van Columbus'. 


Behoefte aan een eigen vereniging

De eerste jaren hebben de urologen (de NVU) de symposia van de WUV enorm ondersteund en helpen realiseren. Op een gegeven moment werd de belangstelling van verpleegkundigen zo groot, dat de mogelijkheden om een eigen, verpleegkundige, vereniging op te richten werden onderzocht. Behalve het organiseren van een jaarlijks congres, zou ook op andere manieren kennis verspreid kunnen worden. Er was behoefte aan innovatieve ontwikkelingen voor verpleegkundigen, werkzaam binnen het vakgebied urologie, met zorg voor de urologische patiënt. Door de oprichting van een 'eigen orgaan' zou de verpleegkundige, urologische beroepsgroep een spreekbuis hebben. Dit orgaan had als plan zich te profileren in de gezondheidszorg als een gestructureerd netwerk binnen de verschillende werkvelden. Het netwerk is gebaseerd op beroepsinhoud en regelmatig overleg over gemeenschappelijke en overstijgende thema's.

1999 UroNed

Op 30 maart 1999 was de oprichting van UroNed, de Nederlandse vereniging voor urologie verpleegkundigen een feit. Bij de notaris werden de statuten getekend.

 

Tekst uit de statuten

1. Doelstelling van de vereniging

 • Het ontwikkelen en het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor de urologische patiënt in de meest ruime zin.
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis van- en bevorderen van de professionele zorg binnen het vakgebied urologie.
 • Het bewerkstelligen van informatie-uitwisseling tussen verpleegkundigen en anderen, werkzaam binnen de urologie, zowel nationaal als internationaal.
 • Het nastreven en bevorderen van uniformiteit in de toepassing van de urologische zorg.
 • De belangenbehartiging van haar leden.
         
   2. Middelen om deze doelstelling te bewerkstelligen
 • Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten bij welke gelegenheden onderwerpen betrekking hebbend op de urologische zorg worden besproken en behandeld.
 • Het bevorderen van collegiale contacten tussen de leden van de vereniging en het bevorderen van contacten met anderen, voor zover van belang in het kader van de doelstelling.
 • Uitwisselen van gegevens en ervaringen.
 • Een goede verstandhouding bevorderen met personen en instellingen, natuurlijke en rechtspersonen, die op enigerlei wijze werkzaam zijn op het gebied van de urologische zorg.
 • De vorming van werkgroepen ter bestudering van speciale onderwerpen.
 • Het leggen van internationale contacten.
 • Het bevorderen van verplegingswetenschappelijk onderzoek op het gebied van de urologie.
 • Vertalen van nationale en internationale ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 • Fungeren op beroepsinhoudelijk gebied als intermediair van de beroepsgroep.
 • Alle wettige middelen, die ter bereiking van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

2006 fusie  UroNed en V&VN

In een extra ledenvergadering van UroNed op 17-11-2006 is besloten om als afdeling Urologieverpleegkundigen te fuseren met de V&VN. De notariële akte is op 20-12-2006 gepasseerd, waarmee de fusie een feit is geworden.