Het Integraal Zorgakkoord en de rol van V&VN

  • 16 juni 2022
  • Nieuwsbericht
  • Transferverpleegkundigen
Logo Transfer Klein.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de basis van de zorgparagraaf van het komende regeerakkoord. Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat dit tot stand komt door middel van een samenwerkingsverband van de belangrijkste stakeholders in de zorg, waar V&VN er één van is. Daarom is het werken aan het IZA op dit moment een van de belangrijkste opdrachten van V&VN, waarvoor dan ook een aantal medewerkers worden ingezet.

Naast V&VN zijn de IZA -partners onder andere de FMS, LHV, VGZ, V&VN, NFU, NVZ, Actiz, Zorgthuis en Zorgverzekeraars Nederland. VWS hanteert bij de totstandkoming een aantal vertrekpunten zoals een mensgerichte benadering, het aanpakken van gezondheidsverschillen, de bijdrage aan verduurzaming en het samenwerken over de domeinen heen.  Daarnaast staat de visie op passende zorg centraal: bijdrage het functioneren van mensen en kwaliteit van leven binnen personele en financiële kaders, tot standkoming samen met en rondom de patiënt, de juiste zorg op de juiste plek en gerichtheid op gezondheid in plaats van ziekte.

De thema’s waaraan binnen het IZA wordt gewerkt en waarbij V&VN dus ook nauw betrokken is, zijn:  regionale samenwerking; samenwerking sociaal domein, eerstelijn en ggz-keten; preventie en leefstijlgeneeskunde; versterken van organisatie van basiszorg; waardegedreven zorg in samenspraak met de patiënt; arbeidsmarktinitiatieven en het ontzorgen van zorgverleners;  digitalisering en gegevensuitwisseling. Uiteraard zit er een grote overlap in deze thema’s en wordt er op veel onderwerpen verbinding gemaakt.

Bij de inbreng van V&VN staan een aantal belangrijke thema’s voor onze beroepsgroepen centraal, dit zijn onze eigen leidraden bij de input op het IZA.

1.     Leven lang ontwikkelen en behoud van zorgprofessionals
2.     Passende zorg en evidence based handelen, eenduidig registreren
3.     Thuis tenzij (de beweging naar zorg dicht bij huis)
4.     Toekomst acute zorg

De V&VN afdelingen binnen het Cluster Acute Zorg, de afdelingen uit de eerstelijnzorg en V&VN Transferverpleegkundigen is verzocht hun inbreng te leveren op het thema “regionalisering”. Waarbij natuurlijk ook onderwerpen worden meegenomen naar andere thema’s. Onze inbreng bestaat uit een aantal hoofdstukken: Betere regionale en lokale samenwerking tussen o.a. zorginstellingen en daaraan gekoppeld bredere loopbaanperspectieven voor verpleegkundigen; coördinatie en goede horizontale samenwerking. Door de inzet van zorgprofessionals met de juiste competenties en met passende beslissingsbevoegdheid en mandatering kan bij voorbeeld worden voorkomen dat (acute) zorgvragers onnodig in het ziekenhuis terecht komen, dat zorgvragers die op niet-medische gronden op de SEH terecht komen bij aankomst in ziekenhuis direct worden verwezen naar de VVT, bij voorbeeld door de inzet van Transferverpleegkundigen op de SEH en dat zorgvragers onnodig lang in het ziekenhuis verblijven. Ook kunnen door vroegtijdige signalering en goede samenwerking tussen gemeenten en verpleegkundigen uit eerstelijn opnames voorkomen worden. Andere punten die aan de orde komen zijn: zorgdragen voor de toegankelijkheid van het zorgsysteem en het hoofd bieden aan de overspannen arbeidsmarkt; voorkomen van ontwrichting maatschappij en gezondheidszorgsysteem door uitbraken van infectieziekten.

Wie meer wil weten over de invulling of wie vragen heeft kan contact opnemen met n.kolk@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd