Huishoudelijk regelement

ARTIKEL 1
Het huishoudelijk reglement van de vereniging wordt bij wijziging in z’n geheel of in gedeelten in stemming gebracht.

ARTIKEL 2
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

ARTIKEL 4
(statuten, art.10)

 1. Leden en buitengewone leden verplichten zich tot het betalen van een jaarlijkse contributie.
  De hoogte hiervan wordt op voorstel van het bestuur op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
 2. Leden die na het verstrijken van de betalingstermijn hun contributie niet betaald hebben, ontvangen een herinneringsnota.
  Bij uitblijven van tijdige betaling wordt nogmaals een herinneringsnota toegezonden. De hieraan verbonden administratiekosten moeten door het lid worden vergoed.
 3. Bij het niet betalen van de contributie na de tweede herinnerings nota, volgt uitschrijving uit het ledenregister. (conform statuten BRV, art. 9 punt 1.c)
 4. Als een nieuw lid tijdens het kalenderjaar wordt ingeschreven,wordt contributie berekend naar rato.
 5. In uitzonderingsgevallen kan in overleg met de penningmeester de contributie worden vastgesteld.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor dat jaar geheel verschuldigd.

1. SAMENSTELLING
De samenstelling van het bestuur is bij voorkeur een afspiegeling van de vereniging wat betreft achtergronden in het werkveld en bestaat uit tenminste drie leden.

2. KANDIDAATSTELLING
1. Alle kandidaten kunnen op voordracht benoemd worden; door het bestuur of door tien of meer leden.
2. De voordracht door het bestuur wordt bekend gemaakt in de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering.
De voordracht door tenminste tien leden moet uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend worden.
De vergadering is vrij in haar keuze wanneer er geen voordracht is opgemaakt.

3. AFTREDEN
1. Elk bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af en is herkiesbaar voor maximaal een zittingsperiode van drie jaar.
Deze zittingsperiode kan bij uitzondering met telkens één jaar worden verlengd.
2. De algemene vergadering kan een bestuurslid ontslaan of schorsen wanneer tenminste tweederde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden hiertoe besluiten.

4. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
1. Het bestuur functioneert namens de algemene vergadering als bevoegd gezag.
2. De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen op voordracht van het bestuur.
De secretaris en penningmeester worden door het bestuur uit haar midden aangewezen.
3. Wanneer het aantal bestuursleden beneden de drie komt, blijft het bestuur bevoegd.
Het is verplicht binnen drie maanden een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
4. Voor elk bestuurslid wordt een globale taakomschrijving opgesteld.
5. Het bestuur stelt een beleidsplan op en evalueert dit jaarlijks.
6. Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door een permanente commissie en/of werkgroep.
Leden van de commissie worden op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering gekozen.
In een permanente commissie heeft tenminste een bestuurslid zitting.
Leden van de werkgroep worden door het bestuur aangewezen.
7. Het bestuur beheert de geldmiddelen en eigendommen van de vereniging en behandelt zaken die de vereniging als geheel aangaan.
8. Het bestuur houdt de leden op de hoogte van relevante zaken middels een verenigingsorgaan hetgeen gratis aan de leden wordt toegezonden.
9. Het bestuur draagt zorg voor registratie van haar leden.
10. Het bestuur belegt jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering, de jaarvergadering.
11. Het bestuur kan wanneer zij dit wenselijk acht een oproep doen voor andere algemene vergaderingen.
Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering indien hiertoe schriftelijk wordt verzocht door tenminste een tiende van het aantal leden.
De termijn mag niet langer zijn dan vier weken na indiening van het verzoek.
12. Het bestuur kan wanneer zij dit voor de vereniging noodzakelijk acht, kandidaten voordragen om zitting te nemen in organen,
die door de overheid of andere instanties zijn of worden ingesteld en waarin om vertegenwoordiging van de vereniging wordt gevraagd.
13. Het bestuur legt en onderhoudt kontakten met maatschappelijke organisaties van binnen- en buitenlandse beroepsorganisaties.
14. Het bestuur doet op de algemene vergadering voorstellen met betrekking tot de hoogte van de contributie.
15. Het bestuur stelt de contributie bijdrage per lid vast op basis van het contributiereglement van de door de algemene vergadering vastgestelde contributie bijdragen.
16. Het bestuur formuleert voorstellen in verband met de financiële gang van zaken.
In het bijzonder vallen hieronder in elk geval de contributiegelden, reiskosten en vergoedingsregelingen.
17. Het bestuur ziet erop toe dat de statuten en het huishoudelijk reglement worden nagekomen en dat de besluiten van de algemene vergadering worden uitgevoerd.

 1. De kascommissie ziet namens de algemene vergadering toe op de financiële gang van zaken. Zij bekijkt met name globaal of het gevoerde financiële beleid in overeenstemming is met het totale beleid.

 2. De penningmeester verschaft de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen, vertoont desgewenst de kas en de waarden en geeft inzicht in de boeken en bescheiden van de vereniging.

 3. De kascommissie kan wanneer bijzondere boekhoudkundige kennis is vereist, op kosten van de vereniging zich laten bijstaan door een registeraccountant.

 4. De kascommissie brengt schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan de Algemene Leden Vergadering.

 5. De last van de commissie kan door de algemene vergadering worden herroepen wanneer er een andere commissie benoemd is.

 6. De leden van de kascommissie worden door de algemene vergadering benoemd.

 7. De kascommissie bestaat uit minimaal twee zittende leden, aangevuld met minimaal een reservelid. Het reservelid wordt lid bij aftreding van een zittend lid. Kascommissieleden kunnen niet tevens bestuursleden zijn.

 8. De zittingsperiode van een lid is twee jaar: een lid is herkiesbaar voor een periode van twee jaar.

Algemene vergadering

ARTIKEL 7 ( st. art. 17 )
1. Agenda Op de algemene vergadering komen naast hetgeen hierover in de statuten vermeld staat verder aan de orde:
a. Ingekomen stukken en mededelingen.
b. Presentatie van de jaarrekening en de begroting voor het volgende verenigingsjaar.
c. Verslag van de kascommissie.
d. Beleidsvoornemens.
e. Benoeming commissies
f. Voorzien in eventuele vacatures.
g. Rondvraag.
 
2. Procedure indiening voorstellen
Voorstellen voor de algemene vergadering moeten tenminste twaalf weken voor de algemene vergadering bij het bestuur worden ingediend. Bij het indienen van een voorstel moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.
* Aangeven hoe het voorstel past binnen de kerntaken van de vereniging.
* Aangeven welk doel het voorstel dient.
* Aangeven op welke wijze de financiering moet geschieden. In de daarop volgende vergadering ter voorbereiding van de algemene vergadering worden de voorstellen aan de orde gesteld.
 
3. Pré-advies
Het bestuur voorziet andere dan door het bestuur zelf ingediende voorstellen van een pré-advies.
 
4. Amenderen voorstellen.
Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht voorstellen voor de algemene ledenvergadering in te dienen ter wijziging van of aanvulling op de agendavoorstellen. Deze voorstellen moeten schriftelijk en uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering zijn ingediend.
 
5. Amendementen bespreken
Uiterlijk vier weken voor de algemene vergadering dient het bestuur de amendementen te bespreken. Definitieve voorstellen worden zo spoedig mogelijk na aanmelding ter kennis gebracht aan de leden die de algemene vergadering zullen bezoeken of die een collega tot stemmen hebben gemachtigd. Bij het ontbreken van een motivatie ten behoeve van amendementen heeft het bestuur het recht deze niet in behandeling te nemen.
 
6. Stemverklaring
Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht op het geven van een stemverklaring ten aanzien van de te behandelen voorstellen. Deze dient 5 dagen voor aanvang van de algemene vergadering schriftelijk per ondertekende brief (of per e-mail met elektronische handtekening, zodra deze in Nederland wettelijk is erkend) bij de voorzitter ingediend te worden. Per brief kan slechts één lid zijn/haar stem uitbrengen. De voorzitter beslist of de stemverklaring voldoet aan de gestelde eisen. De gelezen stemverklaring dient overeen te komen met de afgegeven stemverklaring en mag niet meer van commentaar worden voorzien. Het bestuur onthoudt zich van commentaar op de stemverklaringen, tenzij het gaat om corrigeren van onjuiste informatie.
 
7. Reglement van orde
Het bestuur behoudt de mogelijkheid om, indien er sprake is van een belangrijke ontwikkeling alsnog een voorstel aan de algemene vergadering voor te leggen. Dit onder voorwaarde dat dit voorstel op voorhand aan alle leden is kenbaar gemaakt. Dit kan onder andere door vermelding in het verenigingsorgaan of via een aparte brief gebeuren. De periode tussen het kenbaar maken van het voorstel aan alle leden en de algemene vergadering moet tenminste vier weken zijn, zodat leden eventueel alsnog kunnen besluiten de algemene vergadering te bezoeken en (andere) (kader-) leden te raadplegen.
 
8. Voorstel van orde
Iedere stemgerechtigde op de algemene vergadering kan bij de voorzitter een voorstel van orde indienen betreffende de te volgen procedure. De voorzitter beoordeelt dit voorstel.

ARTIKEL 8
( st. art. 20 )

 1. Het tijdens de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een besluit over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel waarover werd gestemd.

 2. Wanneer direct na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter, de meerderheid van de vergadering de juistheid daarvan betwist, kan men overgaan tot een nieuwe stemming. Wanneer de stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, kan een stemgerechtigd lid een nieuwe stemming verlangen.

 3. Op een algemene vergadering wordt bij voorkeur gestemd met hand opsteken, tenzij het voorstel personen betreft.

 4. Op verzoek van een lid kan de stemming schriftelijk geschieden. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

 5. Besluitvorming bij acclamatie (algemene goedkeuring zonder stemming) is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 6. Elk (niet geschorst) lid heeft een stem en kan een ander lid schriftelijk machtigen deze uit te brengen.

 7. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 8. Bij een verkiezing van personen kunnen een tweede stemming en herstemmingen plaats vinden tot een meerderheid van de uitgebrachte stemmen is verkregen.

 9. Indien stemmen staken bij verkiezing van personen, beslist het lot wie gekozen wordt. Indien stemmen staken over een voorstel, dan is het verworpen.

ARTIKEL 9

In die gevallen waar het huishoudelijk reglement niet in voorziet of conflicten oproept, besluit het bestuur.

Reglement benoeming ereleden BRV

 1. Algemeen
  Een erelid wordt door het bestuur voorgedragen in de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist met 75%  van stemmen of iemand de titel erelid wordt verleend.

 2. Stemming geschiedt mondeling
  De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de hierna genoemde criteria.

 3. Criteria benoeming erelid
  Heeft een bijzondere verdienste verricht als vertegenwoordiger van de BRV.

 4. Onderscheiding
  Een erelid krijgt een bloemetje en vermelding op de website van de vereniging. Tevens worden zij  vrijgesteld van contributie en uitgenodigd voor bezoek aan het jaarlijks  BRV congres.

 5. Uitzonderingen en aanvullingen
  Onderscheidingen worden in principe alleen toegekend als betrokkene afscheid neemt.

Procedure

Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd.

Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd. Als de Algemene Ledenvergadering het voorstel bekrachtigt met meer dan 75% van de stemmen wordt de onderscheiding door het bestuur toegekend gedurende de Algemene Ledenvergadering. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing.

 1. De voorzitter draagt zorg voor het bewaken, aanpassen, initiëren, toezien op uitvoering en het evalueren van het beleid van de vereniging en de informatie hierover aan de individuele leden van de vereniging met het in acht nemen van het belang van leden-werving en binding.

 2. De voorzitter houdt de interne organisatie in stand. Daartoe vindt met regelmaat een afstemming van actuele zaken plaats, zo nodig buiten de bestuursvergaderingen om.

 3. De voorzitter bemiddelt gevraagd en ongevraagd bij alle bestuurlijke conflicten.

 4. De voorzitter onderhoudt contacten met de verschillende werkgroepen en/of commissies.

 5. De voorzitter publiceert regelmatig in het verenigingsorgaan.

 6. De voorzitter zorgt ervoor op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen in de gezondheidszorg middels het bijhouden van betreffende literatuur.

 7. De voorzitter houdt het bestuur en vertegenwoordigers van werkgroepen op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

 8. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging, heeft een representatieve functie naar externe personen en instanties.

 9. De voorzitter onderhoudt contacten met personen en instellingen op het terrein van de gezondheidszorg ofwel andere gebieden, ter wille van het beleid van de vereniging en het belang van haar leden.
 1. De secretaris van de vereniging houdt in samenwerking met de voorzitter van de vereniging de interne organisatie in stand. Daartoe vindt regelmatig overleg plaats.

 2. De secretaris draagt verantwoording voor de notulen.

 3. De secretaris draagt zorg voor verslaglegging over het afgelopen verenigingsjaar. Het jaarverslag dient binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar te worden gepresenteerd aan de algemene vergadering.

 4. De secretaris bewaakt de verslaglegging van commissies en werkgroepen.

 5. De secretaris draagt zorg voor de termijnbewaking met betrekking tot voorstellen voor de algemene vergadering.

 6. De secretaris draagt zorg voor publicatie in het verenigingsorgaan van de agenda van de algemene vergadering.

 7. De secretaris voert correspondentie zowel met in- als externe personen en instanties ten behoeve van en namens het bestuur van de vereniging.

 8. De secretaris is verantwoordelijk voor het doen uitgaan van agenda’s en notulen van bestuursvergaderingen en de algemene vergadering.

 9. De taken van de secretaris kunnen gedelegeerd worden aan een tweede secretaris.
 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken van de vereniging als beroepsorganisatie.

 2. De penningmeester als gemachtigde van het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in rechte met betrekking tot alle financiële zaken.

 3. De penningmeester voert een doelmatig financieel beheer en ziet toe op een effectieve financiële administratie zoals:

  #Controle op het beheer van de liquide middelen.
  #Zorg dragen voor een optimale belegging van financiële reserves.
  #Toezicht op en zorgvuldige registratie van handtekeningen bevoegdheid voor financiële transacties.
  #Controle en beheer van een doelmatige debiteuren- en crediteurenadministratie.
  #Controle van een doelmatige ledenadministratie.

 4. De penningmeester draagt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar zorg voor het opstellen van een controleerbaar financieel jaarverslag (balans en de staat van baten en lasten inclusief toelichting) ten behoeve van de algemene vergadering.

 5. De penningmeester bespreekt het financieel jaarverslag ruim voor de algemene vergadering met de kascommissie.

 6. De penningmeester verzorgt de rapportage naar de kascommissie als bevoegd gedelegeerde door de algemene vergadering.

 7. De penningmeester bereidt het financieel jaarverslag voor en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur.

 8. De penningmeester ziet nauwgezet toe dat de daadwerkelijke uitgaven in overeenstemming zijn met de begroting.

 9. De penningmeester stelt een jaarbegroting op ten behoeve van de algemene vergadering die helder aansluit bij de activiteiten van de vereniging als beroepsorganisatie. Hieronder vallen tevens de begrotingen van de commissies, werkgroepen en de retributiebedragen.

 10. De penningmeester draagt altijd zorg voor een actuele omschrijving van de werkzaamheden, zodat bij overdracht van de taak, hetzij tussentijds dan wel permanent, duidelijkheid bestaat over de financiële organisatie en de taak en verantwoordelijkheden daarbij van de penningmeester als bestuurder. Tevens vormt dit de basis voor overdraagbaarheid aan de tweede penningmeester, zo daartoe aanleiding bestaat.
 1. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de algemene vergadering voorgezeten door de vice-voorzitter. Indien ook de vice-voorzitter niet aanwezig is, treedt een der andere bestuursleden op als voorzitter. Indien op deze wijze niet in het voorzitterschap kan worden voorzien, voorziet de vergadering daarin zelf.

 2. Bij afwezigheid van de voorzitter vervangt de vice-voorzitter de voorzitter in bestuursvergaderingen. Indien de vice-voorzitter niet aanwezig is, voor- ziet de vergadering zelf in een voorzitter.

 3. Bij langere afwezigheid van de voorzitter vervangt de vice-voorzitter in zoveel mogelijk taken, conform de taakomschrijving voorzitter.