Nieuwe richtlijn anesthesie bij kinderen

Op ons congres van 24 maart jl. gaf dr. B. Molenbuur (voorzitter werkgroep anesthesie bij kinderen) een presentatie over de conceptrichtlijn anesthesie bij kinderen.  Deze richtlijn is vanaf 31 mei beschikbaar en gepubliceerd op de website van de NVA (Nederlandse vereniging van Anesthesiologen). In deze richtlijn staan de aanbevelingen beschreven waaraan ziekenhuizen,  die kinderen opereren,  zich zouden moeten houden. Voor de recovery zijn er kwaliteitseisen opgesteld waaraan de verkoeverperiode moet voldoen bij kinderen,  jonger dan 16 jaar.

In de richtlijn staan punten genoemd,  zoals beademing,  die niet voor ieder ziekenhuis van toepassing zijn.  Van belang is dat de in de richtlijn genoemde punten, die wel van toepassing zijn, worden nagevolgd.

De recovery moet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen

Apparatuur

Alle apparatuur, disposables en reanimatie benodigdheden die noodzakelijk zijn voor kinderen in de leeftijdscategorie die in het betreffende ziekenhuis geopereerd worden, moeten aanwezig zijn.

Inrichting

  • ouders moeten in de gelegenheid worden gesteld om bij hun kind te zijn zodra het na een anesthesie weer wakker wordt en er ook bij te blijven ook als hun kind weer slaapt;
  • af te scheiden van de volwassen recovery (bijv. room-divider).

Personeel

  • recovery-verpleegkundigen zijn aantoonbaar opgeleid volgens de kinderspecifieke eisen van de beroepsvereniging voor de zorg aan kinderen en zijn in staat een vitaal bedreigd kind te herkennen;
  • jaarlijkse pediatric basic life support (PBLS) voor recovery medewerkers;
  • een anesthesioloog die voldoet aan de gestelde competenties om zorg te verlenen aan het kind op de recovery is beschikbaar om complicaties op te vangen;
  • de chirurgisch verantwoordelijke is bekend en bereikbaar;
  • de verpleegkundige bezetting dient één op één te zijn totdat het kind wakker en aanspreekbaar is (geweest).

De meest opvallende verandering is (in mijn ogen),  de vereiste dat recovery verpleegkundigen minimaal een keer per jaar in PBLS moeten worden geschoold.  Dit zou kunnen in samen met de kinderverpleegkundigen.  Kinderartsen kunnen een theoretische ondersteuning geven bij deze scholing.

In de richtlijn worden ook aanbevelingen gedaan ten aanzien van  het nuchter beleid bij kinderen. Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen na onderzoek.

Nuchtertijden van twee uur voor heldere vloeistoffen en zes uur voor niet-heldere vloeistoffen en vast voedsel is in elk geval lang genoeg. Deze nuchtertijden zijn niet zozeer minimumtijden, het zijn DE tijden die aangehouden zouden moeten worden. Het langer nuchter houden dan de vastgestelde tijden is niet in het belang van het kind en is af te raden. De algemene internationale consensus is dat borstvoeding tot vier uur voor operatie ingenomen kan worden. Koffie en thee met 1/5 deel van het totale volume melk kan als heldere vloeistof beschouwd worden en tot twee uur voor de operatie worden ingenomen (Smith, 2011).

Dit zijn twee belangrijke aanbevelingen uit de nieuwe richtlijn anesthesie bij kinderen.