V&V2020

Er is afgelopen jaren veel te doen omtrent de beroepsprofielen, oftewel V&V2020.

Op de website van V&VN is veel informatie te vinden omtrent dit project. Hierbij een aantal links naar relevante informatie:

Project toekomstbestendige beroepen in de zorg

Op woensdag 14 oktober is de stuurgroep van het project ‘Toekomstbestendige beroepen binnen de verpleging en verzorging’ voor de vierde keer bijeengekomen. De leden hebben met elkaar de concept beroepsprofielen van de hbo-verpleegkundige, mbo-verpleegkundige en verzorgende en een voorstel voor een overgangsregeling besproken. De stuurgroep heeft besloten deze profielen en overgangsregeling in een bestuurlijke consultatie voor te leggen aan de besturen van de relevante landelijke partijen, voordat zij een definitief advies geeft aan de minister van VWS.

In vervolg op het project Verpleging & Verzorging 2020 is eind april het project ‘Toekomstbestendige beroepen binnen de verpleging en verzorging’ gestart. Het doel van het project is om informatie aan te leveren die nodig is voor aanpassing van de Wet BIG met betrekking tot toekomstbestendige beroepen voor hbo-verpleegkundigen, mbo-verpleegkundigen en verzorgenden. Voor het wetgevingstraject is input vanuit het veld en een breed draagvlak onder betrokken partijen van belang.

In de periode tot begin juli zijn, naast literatuurstudie, gesprekken gevoerd en bijeenkomsten gehouden met experts en vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen. De verkregen informatie is verwerkt in een rapportage voor de stuurgroep. De stuurgroep heeft op basis van deze rapportage voorlopige conclusies getrokken.
Op 18 september was er een bijeenkomst met diverse verzorgenden, mbo-verpleegkundigen en hbo-verpleegkundigen, waarin de tussentijdse conclusies zijn getoetst. Bij deze bijeenkomst was platformcoordinator Mayella Guchelaar aanwezig.

Vervolgens is op 29 september een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van relevante landelijke partijen. De deelnemers konden in deze bijeenkomst hun reactie geven op de drie concept beroepsprofielen.
Verder is er door een werkgroep een voorstel opgesteld voor een overgangsregeling voor de zittende verpleegkundigen.
De drie concept beroepsprofielen zijn aangepast aan de hand van de verkregen input uit de verschillende gesprekken en bijeenkomsten. Vervolgens zijn de profielen en de overgangsregeling door de stuurgroep besproken.

De beroepsprofielen en de overgangsregeling worden nu in een bestuurlijke consultatie voorgelegd aan de besturen van de relevante landelijke partijen. Doekle Terpstra: “In de afgelopen periode zijn de invalshoeken van alle betrokken partijen uitgebreid gehoord en gewogen. Nu is het moment om tot conclusies te komen over dit langlopende vraagstuk. Ik ben er als voorzitter trots op dat de stuurgroep dit voorstel met een positief advies voorlegt ter bestuurlijke consultatie.”
Aan de hand van de uitkomsten van de bestuurlijke consultatie zal de stuurgroep begin december haar definitieve advies aan de minister van VWS uitbrengen. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)