Visie

V&VN Opleiders wil een afdeling zijn, dat een bijdrage levert aan de professionalisering en deskundigheidsbevordering van opleiders binnen het verpleegkundige en verzorgende domein. Dit komt ook de profesionalisering en deskundigheid van verpleegkundigen en verzorgende ten goede.
 
V&VN Opleiders wil de plek zijn waar opleiding en praktijk bij elkaar komen, waarbij de samenwerking tussen docenten en praktijkopleiders wordt gestimuleerd. Volgens V&VN Opleiders draagt dit bij aan een goede afstemming tussen het binnen- en buitenschools leren, de theorie en de praktijk. Die afstemming wordt belangrijker, nu verpleegkundigen en verzorgenden verder professionaliseren.
 
V&VN Opleiders wil óók de verbinding zijn tussen beroepspraktijk, onderwijs, beleidsmakers, strategisch adviseurs en de clusters binnen V&VN. De beleidsontwikkelingen zijn maatgevend voor de manier waarop de opleiders hun onderwijs op school en in de praktijk aansturen. V&VN Opleiders integreert maatschappelijke en actuele ontwikkelingen in het vakgebied opleidingen. Daarom geven we gevraagd en ongevraagd advies aan diverse stakeholders.

Missie

De missie van V&VN Opleiders is: 

Opleiders van de verpleegkundigen en verzorgenden:

  • In staat stellen hun beroep professioneel uit te voeren
  • In staat stellen kennis en ervaringen te delen op het gebied van opleiden in de zorg
  • In staat stellen actief verbinding en aansluiting te zoeken met stakeholders op het gebied van vakinhoudelijk onderwijs voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland en de beroepspraktijk.

Speerpunten

Voor de periode 2021 - 2022 zijn de volgende speerpunten bepaald:

Deze speerpunten zullen opgepakt worden door de verschillende commissies en zullen wellicht als thema worden besproken tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten.

1.  Het realiseren van maatschappelijke erkenning

Maatschappelijk positie versterken door mee te denken/aan tafels te zitten waar we mee kunnen denken en input kunnen leveren en teruggeven aan leden. Onze stem laten horen als V&VN Opleiders ten aanzien van het opleiden van zorgprofessionals in termen van volume en kwaliteit, in de breedste zin van het woord. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thema arbeidsmarkt.

2.  Actieve dialoog met (potentiële) leden

De dialoog gaat over de volgende onderwerpen:

  • Wat leeft er bij de leden van de vakgroep en (ruimer) de beroepsgroep opleiders
  • Welke toerusting is nodig en wenselijk voor professionele uitvoering van het beroep opleiden
  • Hoe bevorderen wij de bewustwording van de verpleegkundigen en verzorgenden dat ieder verantwoordelijk is voor opleiden?
  • Hoe moet een kennisplatform over opleiden eruit zien en hoe kan dit worden gerealiseerd?
  • Hoe de leden te informeren over en te betrekken bij de thema’s en daaruit voortvloeiende activiteiten.

Dit bereiken we door actief gebruik te maken van social media zoals de website van V&VN Opleiders, LinkedIn, Twitter, V&VN Social en Facebook om de leden te informeren en te betrekken bij thema's en daaruit voortvloeiende activiteiten zoals bijvoorbeeld het tweejaarlijks congres en de regiobijeenkomsten.  

3.   Kwaliteit van het vak op het hoogste niveau

De afdeling verstaat hieronder dat opleiders van verpleegkundigen en verzorgenden hun kennis met elkaar kunnen delen, elkaar inspireren en elkaar informeren over de ontwikkelingen en best practices in de gezondheidszorg en het onderwijs. Het leren en lenen van elkaar staat hier centraal.


Gedurende het jaar willen we, door het creëren van een stevig netwerk, zorgen dat de kwaliteit van het vak op het hoogste niveau vorm krijgt en ondersteund wordt. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)