dd: 01-11-2015

Op 1 januari 2012 zijn de gewijzigde Geneesmiddelenwet en Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) in werking getreden. Met deze wetswijzigingen is een aantal zaken veranderd die ook de regels voor geneesmiddelenreclame raken. Het betreft onderwerpen als de uitbreiding van de groep voorschrijvers, gastvrijheid bij bijeenkomsten en manifestaties en herziene beleidsregels over gunstbetoon, gepubliceerd in de Staatscourant van 18 januari jl., nr. 854, inwerkingtreding 1 februari 2012. Deze veranderingen hebben betrekking op de toepasselijkheid van de regels rond geneesmiddelenreclame op beroepsbeoefenaren met en zonder voorschrijfbevoegdheid op het begrip sponsoring, de normen voor gastvrijheid bij manifestaties en op de regels rond het verstrekken van monsters.

Gespecialiseerde verpleegkundigen met voorschrijfbevoegdheid
Per 1 januari 2012 hebben verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) een tijdelijke voorschrijfbevoegdheid van geneesmiddelen gekregen, voor een periode van vijf jaar. Waarschijnlijk treedt de lagere regelgeving in werking die de voorschrijfbevoegdheid regelt voor gespecialiseerde verpleegkundigen medio 2013 in werking. Voor de oncologieverpleegkundigen zal dit januari 2014 zijn. In overleg met het Ministerie van VWS is besloten dat deze beroepsgroepen vanaf heden kunnen worden aangemerkt als beroepsbeoefenaar in de betekenis van de regels rond geneesmiddelenreclame. Het gaat om verpleegkundigen met de volgende BIG-registratie:(zie: www.bigregister.nl).

Gespecialiseerde verpleegkundigen: 
- Diabetes verpleegkundigen
- Long verpleegkundigen
- Oncologie verpleegkundigen  

Verpleegkundig specialisten (VS):
- VS acute zorg bij somatische aandoeningen;
- VS chronische zorg bij somatische aandoeningen;
- VS preventieve zorg bij somatische aandoeningen;
- VS intensieve zorg bij somatische aandoeningen;
- VS geestelijke gezondheidszorg.

Verpleegkundigen zonder voorschrijfbevoegdheid
Met ingang van 1 januari 2012 bepaalt de Geneesmiddelen wet dat verpleegkundigen die in opdracht van een arts, tandarts of verloskundige geneesmiddelen verstrekken of toedienen, tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten op dezelfde wijze gastvrijheid mogen genieten als beroepsbeoefenaren. Deze verandering is opgenomen in artikel 12 van de Code. Ook is besloten de begrippen samenkomst, wetenschappelijke bijeenkomst en de zogenaamde manifestatie volledig te laten aansluiten bij de terminologie “bijeenkomst” en “manifestatie”
De voorziening voor deze verpleegkundigen geldt alleen voor gastvrijheid tijdens bijeenkomsten en is erop gericht normale deelname aan bijeenkomsten voor deze verpleegkundigen mogelijk te maken, zonder dat de kosten die daaraan verbonden zijn een belemmering vormen.

Sponsoring
In de nieuwe Beleidsregels gunstbetoon zijn de passages over sponsoring verwijderd omdat sponsoring geen wettelijke term is. De wettelijke definities van gunstbetoon, bijeenkomst, manifestatie en gastvrijheid omvatten ook situaties waarin bijvoorbeeld een vergunninghouder de deelnamekosten sponsort aan de organisator in plaats van rechtstreeks aan een beroepsbeoefenaar.

Ten behoeve van de Gedragsregels openbaarmaking is expliciet bepaald dat ook de sponsoring van bijeenkomsten en manifestaties dient te worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Praktische afspraken tijdens bijeenkomsten
Bedrijven die een bijeenkomst  of manifestatie (congres, symposium, cursus, meeting etc) steunen en aanwezig zijn met een stand zullen de volgende aanbeveling meenemen in hun aanwezigheid.

- Op een bijeenkomst van of in samenwerking met V&VN Oncologie zal er gebruik gemaakt worden van een corporate stand waarin de firmanaam en productinformatie tbv. de patiënt vermeld mogen worden maar geen claims op of in de stand aanwezig zullen zijn.

Voor overige praktische afspraken die gemaakt zijn met contacten bij de CGR zijn opvraagbaar bij Dhr. J. Ouwerkerk, acquisiteur V&VN Oncologie.

Algemene punten V&VN Oncologie
V&VN Oncologie onderschrijft de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet. Bedrijven die V&VN Oncologie willen ondersteunen zullen deze beleidsregels binnen hun bedrijfsvoering respecteren en hun beleid hier op afstemmen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)