Project ‘vast aanspreekpunt’

V&VN Oncologie is vanaf 2015 bezig met het doorontwikkeling van de oncologische indicator: ‘vast aanspreekpunt voor de oncologische patiënt’. Eind 2018 is een project gestart onder leiding van bestuurslid Brigit Kistemaker en beleidsmedeweker Roos Schrijer. Het project heeft als doel voor 2021 een advies te formuleren over de doorontwikkeling van het vaste aanspreekpunt en deze te implementeren in de IGJ-indicator.

Het projectteam is in het najaar van 2018 gestart met het zoeken naar Evidence over het vaste aanspreekpunt. Een uitwerking in Zweden trok daarbij de aandacht.

Tijdens het ESMO/EONS congres in München is er contact gelegd met de Zweedse projectleider Bodil Westman in het kader van het wetenschappelijke artikel ‘coordinating contact nurse’. Tijdens dit gesprek bleek al snel dat meer tijd nodig was dan een kort gesprek op het congres. Het team uit Stockholm nodigde Brigit en Roos uit voor een best practice werkbezoek in het Karolinska universitair ziekenhuis in Zweden. Inmiddels zijn zij hier net van terug!

Vrijdag 1 februari 2019 werden zij hartelijk ontvangen door 3 coordinating contact nurses en projectleider Bodil Westman. De gehele ochtend werd intensief gesproken over de verschillen & overeenkomsten tussen Zweden en Nederland, de inhoud & functiebeschrijving van het vaste aanspreekpunt en wensen voor de toekomst.

Een inspirerende ochtend voor beide projectteams waarin veel informatie uitgewisseld werd. In de middag was ook tijd voor wat ontspanning. Een mooie rondleiding door het ziekenhuis bracht hen overal: van de kelder, waar alles geautomatiseerd en robot gestuurd was, tot aan de oncologische verpleegafdelingen en poliklinieken. 

Inmiddels zijn de projectleiders bezig met het analyseren van de opgedane kennis en het plannen van de rondetafelgesprekken met de leden van V&VN oncologie en de stakeholder betreffende dit onderwerp.

Wordt vervolgt, Brigit Kistemaker en Roos Schrijer houden je op de hoogte!

Medicatie voorschrijfbevoegdheid oncologieverpleegkundigen

In het voorjaar van 2011 is deze wetswijziging door de 2e kamer goedgekeurd. Op 1 november 2011 is ook de 1e kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel.

De voorschrijfbevoegdheid voor oncologieverpleegkundigen is per 1 december 2015 officieel goedgekeurd door het ministerie. Er zijn inmiddels 2 opleidingen gestart met de module farmacotherapie. In het voorjaar 2016 zullen meerdere opleidingsinstellingen volgen.

Er is een periode van 2 jaar, na inwerkingtreding van het artikel, om de module te halen. Daarna is het de bedoeling dat de module farmacotherapie 'indaalt' in de opleiding voor oncologieverpleegkundige.

Parallel hieraan loopt de discussie MBO en HBO verpleegkundige. Op dit moment is het voor alle verpleegkundigen, opgeleid zoals hieronder beschreven onder voorwaarden, mogelijk om de module te volgen. V&VN Oncologie is bezig met een standpunt bepaling hoe om te gaan met de voorschrijfbevoegdheid in relatie tot de MBO/HBO. Hierover is ze ook in overleg met CZO.

De bevoegdheid tot het voorschrijven van geneesmiddelen geldt slechts alleen:

- voor antidiarrhoica, anti-emetica, benzodiazepinen, laxantia, middelen van pijnbestrijding en secretieremmers
- als de diagnose kanker door een arts gesteld is 
- de juiste richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen gevolgd worden 
- er een opleiding binnen je specialisatie is gevolgd 
- en een module farmacotherapie is afgerond.

De voorwaarden om de module farmacotherapie te mogen volgen zijn: 

 je bent in het bezit van een getuigschrift waaruit blijkt dat je een door een zorginstelling verzorgde vervolgopleiding oncologie met goed gevolg hebt afgesloten en deze opleiding onder toezicht staat van het CZO (na 2006) of erkend is door de LRVV (voor 2006)
- je hebt een aanstelling van tenminste 24 uur per week als verpleegkundige op het gebied van oncologie (in opleiding)
- er is een relevant geschoolde mentor op de werkplek beschikbaar die de praktijkopdrachten van jou begeleidt (arts of verpleegkundig specialist)
- er is een leerwerkovereenkomst gesloten tussen jou en de werkgever waarin in elk geval de afspraken over de praktijkbegeleiding zijn vastgelegd. 
 

Globale inhoud van de module farmacotherapie: 

- de module wordt aangeboden door een opleiding die onder toezicht staat van het CZO
- binnen deze opleiding bestaat de module farmacotherapie uit ten minste 18 theorie-uren en 70 studie-uren
- informatie over de praktische inhoud en de kosten kun je bij de onderwijsinstellingen krijgen
 

Nog belangrijk om te weten is dat iedereen die voldoet aan de criteria t.a.v. de opleidingen 2 jaar na de accreditatie door VWS de tijd heeft om deze module seperaat te volgen en zodoende voorschrijfbevoegdheid te krijgen.
Op dit moment is nog niet bekend hoe het gaat na die 2 jaar en of de module dan alleen binnen de Oncologieopleidingen aangeboden zal gaan worden. 

Wat als je de module hebt gevolgd:

Na afronding van de module farmacotherapie kun je met het getuigschrift bij het CIBG een verzoek indienen om een aantekening van voorschrijfbevoegdheid op te nemen in het BIG-register. De voorschrijfbevoegdheid wordt op die manier aan individuele verpleegkundigen toegekend en niet aan de hele beroepsgroep. Er zal in het BIG-register onder de naam van de individuele gespecialiseerd verpleegkundige een regel zijn opgenomen met de vermelding "voorschijfbevoegdheid:. De voorschrijvende oncologieverpleegkundigen zijn, net als voorschrijvende diabetes en longverpleegkundigen, op die manier kenbaar. 

 

Lees meer: Nieuwsbrief over de status van gespecialiseerd verpleegkundigen als beroepsbeoefenaren en de verlenging van de procedure voor de toetsing van niet-WMO-plichtig onderzoek.


Downloads:

Presentatie Rianne Altena, Oncologiedagen 2011
Artikel medicatievoorschrijfbevoegdheid, Oncologica nummer 2, 2011
Regeling voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde categorieën van
verpleegkundigen - 24 oktober 2012
Bekendmaking staatscourant 02-12-2013
2014_02_26 artikel volkskrant 'recept zonder krabbel van de arts' 

Expertisegebied

V&VN Oncologie heeft voor de Oncologieverpleegkundigen hun specifieke expertise beschreven.  

Aan de inhoud van dit Expertisegebied hebben zo'n 200 oncologieverpleegkundigen uit het hele land en enkele docenten aan verpleegkundige vervolgopleidingen meegewerkt. 

Zij kwamen bijeen in acht rondetafelbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten is gediscusieerd over wat de oncologieverpleegkundige onderscheidt.  Vervolgens hebben een leesgroep van 10 personen, 4 patiënten en 2 patiëntvertegenwoordigers van Levenmetkanker het opgestelde Expertisegebied gelezen en er feedback op gegeven. 

Het Expertisegebied is bestemd voor oncologieverpleegkundigen zelf, voor docenten, patiënten en voor samenwerkingspartners van de oncologieverpleegkundigen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het bestuur van V&VN Oncologie is trots op het ‘product’.

De lancering vond op 11 juni 2015 plaats op het AvL congres ‘oncologie in perspectief’

Korte film van de lancering:

Normering verpleegkundige oncologischezorg

De Stichting Oncologische Samenwerking  (SONCOS) stelde het document  multidisciplinaire normeringen oncologische zorg op. In deze richtlijn staat de inzet en vereiste deskundigheid van de oncologisch  verpleegkundige beschreven.  V&VN Oncologie heeft aansluitend aan de SONCOS normen kwaliteitsnormen  opgesteld. Dit om vanuit de beroepsgroep te laten horen wat wij denken dat er minimaal nodig is om kwalitatief goede oncologische zorg te kunnen bieden.

Document van V&VN Oncologie over de normering verpleegkundige oncologische zorg.

Nieuws september 2015:

De algemene normen voor verpleegkundige oncologische zorg zijn begin september aangeboden aan SONCOS. Inmiddels hebben we als vereniging een uitnodiging om op 7 oktober a.s. een presentatie te verzorgen tijdens het themasymposium van SONCOS. Hier zullen we gebruik van maken.

Klik op de link om bij het document te komen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!