Kwaliteitsdiscussie Chemo Thuis door V&VN Oncologie

  • 3 februari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie
Infuus Oncologie

Vanwege verschuiving van oncologische zorg naar de thuissituatie, wil het bestuur van V&VN Oncologie graag onderzoeken op welke manier deze zorg goed en veilig gegeven kan worden.

Hierbij gaat het niet alleen om toediening van chemotherapie maar ook om toediening van andere oncologische systemische behandelingen thuis.

Hiervoor is V&VN Oncologie in gesprek met verschillende partijen in de eerste lijn, zoals bijvoorbeeld het netwerk eerstelijn Oncolgie van V&VN Oncologie, de afdeling V&VN Maatschappij en Gezondheid, ziekenhuizen met transmurale teams, oncologieverpleegkundigen werkzaam in de eerste lijn en wijkverpleegkundigen werkzaam binnen team Technische Thuiszorg Verpleegkundigen. Er is gekozen om een eerste bijeenkomst met een beperkt aantal deelnemers (wel representatieve groep) te doen om de situatie en ideeën te verkennen zoals die nu zijn.

Op 9 oktober hebben we met een afvaardiging uit de praktijk gesproken over hoe deze zorg thuis georganiseerd moet worden, wie hiervoor de juiste zorgverlener is (en hoe regel je dan de verantwoordelijkheden), welke knelpunten er al worden gezien of worden verwacht en wat goede voorbeelden zijn van zorg die reeds uitgevoerd wordt.

Vooral over de zorgverlener is tijdens deze bijeenkomst gediscussieerd waarbij de discussie vooral werd gevoerd over de expertise van de oncologieverpleegkundige en die van de Technische Thuiszorg Verpleegkundige (TTV).

Het verschil hierin is dat de oncologieverpleegkundige heel specifiek haar expertise heeft op de oncologie en de TTV dit veel generalistischer heeft, maar met evt aanvullende scholingen dit wel zouden kunnen doen.

SONCOS zal in het nieuwe rapport in 2020 een norm gaan stellen voor deze zorg thuis en daar zullen we ons als zorgverleners naar moeten gaan verhouden. Uiteraard zal het bestuur van V&VN Oncologie deze norm ook volgen.

Daarbij blijft staan dat de verschuiving van toediening van oncolytica in de thuissituatie reeds is ingezet, er forse tekorten aan (oncologie)verpleegkundigen zijn in zowel de ziekenhuizen als de thuiszorg en dat de vraag naar deze zorg steeds groter zal worden. Hierdoor zijn we ons als bestuur van V&VN Oncologie ook zeer bewust van de noodzaak om deze zorg goed te organiseren. Hierbij heeft het bestuur de volgende insteek; we willen graag de expertise van de oncologieverpleegkundige behouden, waarbij de expertise van het werken in de thuissituatie erg waardevol is.

We zullen als bestuur ons de komende tijd gaan verdiepen in de expertisegebieden van de oncologieverpleegkundigen en de TTV om te bekijken waar de overlap zit en waar eventuele hiaten.

Daarnaast zijn we ons bewust van het feit dat het opleiden van oncologieverpleegkundigen extramuraal nu (nog) niet mogelijk is en zijn we daarom ook in gesprek met het CZO om dit wel mogelijk te maken.

Tevens zullen we ook andere opleidingen kritisch gaan bekijken zodat er evtueel mogelijkheden komen voor verpleegkundigen met andere opleidingen.

Uiteraard willen we daarover graag in gesprek blijven en zullen we begin 2020 hier opnieuw een (open) bijeenkomst voor organiseren.

Bestuur V&VN Oncologie

Cora Vegter, voorzitter
Anne Boerboom, vicevoorzitter
Esther Klein Zeggelink, bestuurslid
Roos Schrijer, beleidsmedewerker

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)