Netwerk Eerste Lijn Oncologieverpleegkundigen

Over het Netwerk Eerste lijn Oncologieverpleegkundigen
Het Netwerk Eerste lijn OncologieVerpleegkundigen (NEOV) is onderdeel van V&VN Oncologie, een afdeling van beroepsorganisatie V&VN (Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland)

Doelgroep
Het netwerk richt zich op oncologieverpleegkundigen werkzaam in de eerstelijnszorg.

“Samenwerken in de oncologische zorg; dichtbij als het kan, ver weg als het moet”

Missie
Oncologieverpleegkundigen werkzaam in de eerstelijnszorg zijn gebaat bij een specifiek netwerk dat gericht is op de zorg voor mensen geconfronteerd met kanker.

Door het groeiend aantal mensen gediagnosticeerd met kanker en het zich steeds sneller ontwikkelende chronische karakter van kanker, wordt de eerstelijnszorg steeds vaker geconfronteerd met vragen over kanker en de (late) gevolgen van behandelingen in de curatieve- en palliatieve  fase. Om passende zorg gedurende het gehele ziekte- en behandelproces te kunnen blijven aanbieden is het van belang dat oncologieverpleegkundigen werkzaam in de eerstelijnszorg hun positie versterken en zich meer profileren in de regio. Waar mogelijk in samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen en de regionale oncologische zorgnetwerken. 

Visie
Wij inspireren en dragen bij aan het versterken van de positie en professionalisering van de oncologieverpleegkundige werkzaam in de eerstelijnszorg. Waar mogelijk maken wij onderdeel uit van regionale oncologische zorgnetwerken.

Naast de medisch-technische kennis en ervaring van de oncologieverpleegkundige is de expertise op het vlak van fysieke-, psychische- sociale en zingeving problematiek van belang voor het werken in de eerstelijnszorg. Om waarden, wensen en behoeften samen met patiënt (en naasten) in kaart te brengen en te bepalen wat van belang is, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de zes dimensies van positieve gezondheid. Om vervolgens passende zorg en ondersteuning voor de patiënt ‘lijnloos’ te organiseren en continueren wordt nauw samengewerkt met de huisarts, het Vast Aanspreekpunt/Casemanager in het ziekenhuis 2e/3e lijn) en aanvullende oncologie-specifieke formele en informele zorg thuis of dicht bij huis.

Doelstelling
Leden ervaren dat zij baat hebben bij het netwerk door het benutten en uitwisselen van de expertise van ons netwerk.

Subdoelen en activiteiten

- Borgen
Het netwerk wil door het bundelen van kennis, werkwijze en ervaringen, de positie van de eerstelijns oncologieverpleegkundige meer zichtbaar maken en borgen in regionale samenwerking.

- Contacten onderhouden
Het netwerk onderhoud op landelijk niveau contacten met stakeholders die van belang zijn voor de positionering en profilering van de eerstelijns oncologieverpleegkundige zoals; V&VN oncologie, IKNL, NVPO, KWF, Kanker.nl, regionale oncologie zorgnetwerken en regionale formele- en informele zorgorganisaties.

- Bijdragen leveren
Het netwerk levert op landelijk niveau een bijdrage aan de inhoudelijke zorgverlening in de eerstelijns oncologieverpleegkundige zorg, gevraagd en ongevraagd.

- Protocollering
Het netwerk levert een bijdrage als het gaat over de protocollering van de positionering van de oncologieverpleegkundige in de eerstelijnszorg.

- Netwerkdag
Het netwerk verzorgt en faciliteert jaarlijks een landelijke netwerkdag waar de aangesloten oncologieverpleegkundigen van het netwerk in staat worden gesteld kennis te vergaren over inhoudelijke thema´s die betrekking hebben op de medische en verpleegkundige zorgverlening in de eerstelijnszorg en te netwerken met collega’s. Elke netwerkdag is geaccrediteerd.

- Deskundigheidsbevordering
Leden van het netwerk verzorgen op vraag presentaties en deskundigheidsbevordering teneinde bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Bestuursleden
Sietske van der Veldt-Wiersma; projectcoördinator project Vast Aanspreekpunt Oncologie @IKNL, adviseur Onco Connect
Laura Eikenaar; oncologieverpleegkundige @Careyn
Ivonne Oomen; oncologieverpleegkundige en psychologisch oncologisch hulpverlener/counselor bij seksuele disfunctie, regiocoördinator en consulent @Allerzorg-Care for Cancer
Marloes van Dinther; oncologieverpleegkundige en bestuurslid V&VN Technische Thuiszorgverpleegkundigen @Vivent
Michelle Siersma; oncologieverpleegkundige @Expertcare
Jessie Woestenburg; oncologieverpleegkundige @Evean

Bekijk ook onze LinkedIn pagina (Hyperlink naar https://www.linkedin.com/company/82965851/admin/.)

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)