Aanbieden teksten
Een artikel mag maximaal 2000 tot 2500 woorden omvatten. Als dit niet voldoende is voor het gekozen onderwerp, dient te worden overlegd met de redactie. Het artikel mag niet gelijktijdig aan een ander tijdschrift voor publicatie zijn aangeboden, danwel elders zijn gepubliceerd. Alle (co)-auteurs worden geacht in te stemmen met de aanbieding van het artikel aan Oncologica.

Teksten dienen per e-mail en met een begeleidend schrijven te worden aangeleverd. Naam, voornaam/voorletters, eventuele titulatuur, huidige functie en instelling van de auteur(s) dienen te worden vermeld, evenals het telefoonnummer overdag en een e-mailadres.

De tekst dient in een Word document aangeleverd te worden; opmaak arial 11, regelafstand 1,5. Maak geen gebruik van opmaakmogelijkheden; de tekst dient zo ‘kaal’ mogelijk te zijn getypt.

Voor het aanleveren van een artikel wordt in geen geval een financiële vergoeding gegegeven.

Ook plaatst de redactie in geen geval artikelen voor commerciële doeleinden.

Indeling van artikelen
De titel dient bij voorkeur beknopt te zijn. Voeg eventueel een subtitel toe zodat de lezer wordt geprikkeld verder te lezen. Schrijf vervolgens een korte inleiding waarin zakelijk wordt gesteld over welk onderwerp het artikel gaat, hoe dit is afgebakend en wat de relevantie is voor de lezer van Oncologica. Maak gebruik van tussenkoppen die, net als de titel, kort en bondig zijn. Gelieve zo min mogelijk (bij voorkeur helemaal niet) gebruik te maken van noten. Het gebruik van afkortingen dient te worden vermeden. Indien afkortingen toch noodzakelijk zijn, de woorden de eerste keer volledig opnemen met de afkorting tussen haakjes.
Daarnaast dient een korte samenvatting van maximaal 100 woorden te worden aangeleverd.

Literatuurverwijzing
Om meer eenduidigheid in de literatuurverwijzingen in Oncologica aan te brengen, dient u zich aan de volgende richtlijnen, gebaseerd op de APA-richtlijnen, te houden: 

Citeren
Materiaal dat wordt geciteerd uit het werk van een andere auteur moet letterlijk worden weergegeven. Er zijn hiervoor 2 mogelijkheden:

1.     Korte citaten (minder dan veertig woorden) worden opgenomen in de tekst door middel van dubbele aanhalingstekens.

2.     Lange citaten (meer dan veertig worden) worden weergegeven in een apart tekstblok op een nieuwe regel. Het citaat wordt iets naar rechts verschoven. De aanhalingstekens blijven achterwege.

Voorbeeld 1
Hij stelt vast dat ‘‘de subsidieverstrekking voor blaaskanker ver achter blijft in vergelijking met andere tumorsoorten’’ (Boormans, 2014).

Voorbeeld 2
Boormans (2014) zegt hierover het volgende:

De subsidieverstrekking voor blaaskanker blijft ver achter in vergelijking met andere veel voorkomende tumoren als borst-, long- en prostaatkanker. Deze aandoeningen staan meer in de belangstelling, hebben een ‘sexier’ imago en vaak ook een bekend persoon die als ambassadeur optreedt. Blaaskanker heeft dit imago veel minder, waardoor het minderbekend is bij het grote publiek.

Bronvermelding in de tekst

Publicatie met één auteur
Verwijzingen van één auteur kunnen als volgt worden opgenomen in de tekst:
a.     Volgens Verhagen (2018) is meer onderzoek nodig om de kwaliteit te kunnen beoordelen.
b.    Er is meer onderzoek nodig om de kwaliteit te kunnen beoordelen (Verhagen, 2018).

Publicatie met twee auteurs
Wanneer een publicatie twee auteurs heeft, noem je bij iedere verwijzing beide auteurs. In de lopende tekst gebruik je ‘en’ tussen de twee auteurs. Als de verwijzing aan het einde van de zin staat wordt een ampersand (&) gebruikt.
a.     Volgens Lynn en Adamson (2003) wordt palliatieve zorg meer gezien als een zorgcontinuüm.
b.    Palliatieve zorg wordt meer gezien als een zorgcontinuüm (Lynn & Adamson, 2003).

Publicatie met drie auteurs
Wanneer voor de eerste keer wordt verwezen naar een publicatie van drie auteurs worden alle namen vermeld.
a.     Volgens Billiet, Peeters en de Ruijsscher (2014) lijkt het erop dat het vermijden van koffie, alcohol en zure voedingsmiddelen de incidentie en ernst van radiatie-oesophagitis verminderen.
b.    Het lijkt erop dat het vermijden van koffie, alcohol en zure voedingsmiddelen de incidentie en ernst van radiatie-oesophagitis verminderen (Billiet, Peeters & de Ruisscher, 2014).

Bij een volgende verwijzing volstaat het enkel de naam van de eerste auteur te noemen, waarna voor de anderen de uitdrukking ‘et al.’ wordt toegevoegd.
a.     Aldus Billiet et al. (2014) bestaat de behandeling uit het advies te stoppen met roken, voedingsadviezen en symptoombestrijding.
b.    De behandeling bestaat uit het advies te stoppen met roken, voedingsadviezen en symptoombestrijding (Billiet et al., 2014).

Publicatie met vier auteurs of meer
Bij een publicatie geschreven door vier of meer auteurs kan reeds bij de eerste verwijzing worden volstaan met de toevoeging ‘et al.’, na het noemen van de naam van de eerste auteur.
a.     Photo Dynamische Therapie (PDT) werd door Kubler et al. (2001) reeds eerder onderzocht.
b.    Photo Dynamische Therapie (PDT) werd reeds eerder onderzocht (Kubler et al., 2001).

Instelling als auteur
Instellingen, bedrijven, commissies, werkgroepen, beroepsverenigingen en vakorganisaties kunnen als auteur optreden. Bij de eerste verwijzing wordt de naam volledig uitgeschreven met daarbij tussen haakjes de afkorting. Bij een volgende verwijzing wordt de afkorting gebruikt.

Zoals beschreven door de World Health Organisation (WHO, 2002) moet kwaliteit van leven multidimensioneel gezien worden. […] De WHO (2002) vindt dat de psychische, sociale en existentiële dimensie een grote rol spelen naast de lichamelijke dimensie.

Auteurs met gelijke achternamen
Wanneer in een publicatie wordt verwezen naar auteurs met dezelfde achternaam wordt geadviseerd de voorletters van de auteurs te gebruiken.

Hoewel M. Rosier (2016) in haar onderzoek aandacht besteedde aan diverse ziektebeelden onderzocht S. Rosier (2018) enkel kwaliteit van leven bij blaaskanker.

Meerdere publicaties
Wanneer in een verwijzing meerdere auteurs worden genoemd, dan worden de namen gescheiden door een puntkomma en benoemd in alfabetische volgorde.

In de literatuur wordt het belang van een holistische benadering als onderdeel van de follow-up zorg, gericht op de individuele behoeftes van patiënten, ook benadrukt (Lang et al., 2013; Wells et al., 2015).

Meerdere publicaties van dezelfde auteur
Wanneer in een verwijzing wordt verwezen naar twee of meer publicaties van dezelfde auteur, dienen de jaren van publicatie in chronologische volgorde te worden vermeld. De naam van de auteur wordt slechts eenmaal genoemd.

Dolan (2005, 2010) verrichtte meerdere onderzoeken naar cardiovasculair management bij kanker.

Soms is er sprake van publicaties in eenzelfde jaar. In dit geval worden achter het jaartal letters geplaatst waarmee de volgorde van publicatie wordt aangeduid.

Dolan (2005a, 2005b) verrichtte meerdere onderzoeken naar cardiovasculair management bij kanker.

Literatuurlijst
Aan het einde van een publicatie volgt de literatuurlijst. Hierin moeten alle publicaties vermeld worden waarnaar wordt verwezen in de tekst. De literatuurlijst mag geen bronnen bevatten die niet in de tekst worden genoemd.

De literatuurlijst is één doorlopende lijst. Er worden geen aparte kopjes gemaakt voor boeken, tijdschriften of internetpagina’s.

Volgorde van publicaties
-       De publicaties staan op alfabetische volgorde op achternaam van de (eerste) auteur.
-       ‘Niets komt vóór iets’. Dit betekent dat Ras, S. voorafgaat aan Raster, S.
-       Auteursnamen met losstaande voorvoegsels (de, van, van der) worden gealfabetiseerd op het eerste voorvoegsel dat met een hoofdletter wordt geschreven: ‘de Vries’ wordt gealfabetiseerd bij de ‘V’.
-       Publicaties van dezelfde auteur worden geordend op publicatiejaar (van oud naar nieuw).
-       Publicaties van auteurs met dezelfde achternaam worden geordend op voorletter(s) (op alfabetische volgorde).

Publicatie met één auteur (boek)
Bangma, C.H. (2008). Urologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

De titel van het boek wordt gecursiveerd. De plaatsnaam van de uitgever wordt gevolgd door een dubbele punt en de naam van de uitgever.

Publicatie met twee auteurs (artikel)
Taccone, F.S., & Vincent, J.L. (2009). Characteristics and outcomes of cancer patients in European ICUs. Critical Care, 13, 250-253.

De titel van het tijdschrift en de jaargang worden gecursiveerd. De titel van het tijdschrift moet volledig en correct worden weergegeven. Dus geen afkortingen en let op hoofdletters. Tot slot worden de paginanummers weergegeven.

Publicaties met drie auteurs (boek)
von Michielsen, M., van Mulligen, W., & Hermkens, L. (2001). Leren over leven in loyaliteit. Leuven: Acco.

Publicaties met vier auteurs of meer (internetpagina)
Witjes, J.A., Feller, N., Hamelers-Paulus, … Wasse, M.N.J.M. (2009). Urotheelcelcarcinoom van de blaas. Op 20-04-2017 ontleend aan http://www.oncoline.nl/urotheelcarcinoom-van-de-blaas

De eerste drie auteurs worden genoemd, gevolgd door drie puntjes, waarna de laatste auteur volgt (bij vier auteurs alle namen achter elkaar).

De titel van de internetpagina wordt gecursiveerd. De datum waarop de internetpagina is geraadpleegd moet worden benoemd.

Zie voor de PDF-versie van bovenstaande informatie:
Bronvermelding Oncologica september 2018.pdf (80.71 KB)

Illustraties
Het meesturen van foto’s (min 300 kb), tekeningen (liefst digitaal: minimaal 300 kb in .jpg of .tif format, géén .gif format) of andere illustraties als tabellen en grafieken wordt bijzonder op prijs gesteld. Bij materialen van anderen of reeds eerder gepubliceerde illustraties, dient de bron te worden vermeld en toestemming te zijn verkregen. Wanneer collega’s, patiënten of anderen herkenbaar in beeld zijn gebracht, moeten zij toestemming voor publicatie geven. Foto’s dienen te zijn voorzien van bijschriften. Tekeningen, tabellen en grafieken zijn voorzien van bijschriften en dienen digitaal (minimaal 300 kb in .jpg of .tif format) te worden aangeleverd.

Inzendingen
Bijdragen voor Oncologica zenden aan: Redactie Oncologica, e-mail: oncologica@venvn.nl. Aan Oncologica aangeboden artikelen worden beoordeeld op beroeps- en vakinhoudelijke relevantie en accuratesse. Dit gebeurt door de redactie, zo nodig bijgestaan door externe inhoudsdeskundigen. De ontvangst van een bijdrage wordt schriftelijk bevestigd en nadat beoordeling heeft plaatsgevonden krijgt de auteur opnieuw bericht. De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde kopij niet te plaatsen. Dit geldt ook voor de artikelen die op uitnodiging van de redactie zijn geschreven.

Copyright
Bij inzending van een bijdrage wordt het recht van publicatie aan Oncologica overgedragen. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten te redigeren. De inhoud wordt daarbij uiteraard niet aangetast.

Reacties op een artikel
Het wordt op prijs gesteld indien voor de redactie relevante reacties (vragen, opmerkingen) op een artikel worden doorgestuurd naar oncologica@venvn.nl

Format voor aanleveren van een artikel in de Oncologica.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)