Subsidie aan oncologie verpleegkundigen voor congresbezoek
V&VN Oncologie verstrekt jaarlijks subsidie aan oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die een internationaal congres willen bezoeken. Ook voor nationale congressen, zoals bijvoorbeeld de 'Oncologiedagen', kan subsidie aangevraagd worden.

Vooral oncologieverpleegkundigen die nog niet eerder aan een (inter)nationaal congres hebben deelgenomen worden opgeroepen een subsidie aanvraag in te dienen. Een (inter)nationaal congres is een mooie, interessante, boeiende en enerverende gelegenheid om kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen op oncologisch verpleegkundig gebied en biedt tevens de mogelijkheid om professionele contacten aan te gaan.

Voor internationale congressen geldt dat het subsidiebedrag maximaal de helft van de kosten voor inschrijving, reis en verblijf bedraagt. Voor nationale congressen geldt dat het subsidiebedrag maximaal het volledige inschrijfgeld bedraagt. Voor nationale congressen wordt geen subsidie gegeven voor reis- en verblijfkosten. De Commissie Deskundigheid stelt per kalenderjaar de maximale subsidiebedragen vast.

De beoordelende commissie staat positief tegenover een subsidieaanvrager die een abstract heeft ingediend voor een mondelinge- of posterpresentatie. Tevens vindt de commissie het heel belangrijk dat oncologieverpleegkundigen uit de directe patiëntenzorg gebruik maken van deze subsidie mogelijkheid.

U kunt via de website van V&VN Oncologie meer informatie vinden over het aanvragen van subsidie en via de link: Aanvraagformulier subsidie Comm. Desk. dec.2017 .doc (77.5 KB) vindt u het aanvraagformulier. Als u weinig ervaring heeft met het invullen van een subsidie aanvraag, vraag dan bijv. een verpleegkundig specialist uit uw instelling om hulp. Uw motivatie is belangrijk en ook de wijze waarop u de opgedane kennis en nieuwe inzichten gaat delen binnen uw instelling telt mee bij de beoordeling. U kunt ook gebruik maken van een voorbeeld door de link: Voorbeeld Aanvraagformulier subsidie Commissie Deskundigheid mrt2018 .doc (83.5 KB). Hier kunt u kennis nemen van een voorbeeld met een kwalitatief goed ingevuld aanvraagformulier. In dit formulier wordt een bijlage genoemd met een overzicht van bijgewoonde bijscholingen, congressen en masterclasses. Die bijlage is in dit voorbeeld niet gekoppeld aan het aanvraagformulier. Voor uw aanvraag is het een plus indien u een dergelijke bijlage toevoegt aan uw aanvraagformulier.

Bij meerdere aanvragen voor een congres of masterclass kan regionale spreiding van kennis van belang zijn bij toekenning van subsidie.

In de agenda vindt u de belangrijke (inter)nationale congressen. Mocht u echter een ander voor verpleegkundigen geaccrediteerd (inter)nationaal congres of masterclass willen bezoeken, welke niet in de evenementenkalender staat, dan kunt u daarvoor ook een aanvraag indienen. De beoordelingscommissie zal dit congres/masterclass toetsen op relevante inhoud voor oncologieverpleegkundigen en op de toekenning van accreditatiepunten voor verpleegkundigen.

Stuur in ieder geval de subsidie aanvraag op tijd in zodat u gebruik kunt maken van de zogenaamde 'early bird rate'. 

Criteria voor het toekennen van subsidie
Ontvangen subsidieaanvragen worden door de commissie deskundigheid van de V&VN Oncologie beoordeeld op de volgende aspecten:

- De verpleegkundige moet dagelijks in contact staan met oncologische patiënten en of (in)directe verpleegkundige zorg uitoefenen;
- Lid zijn van V&VN Oncologie;
- Motivatie en de wijze waarop de opgedane kennis gedeeld gaat worden op de werkvloer;
- Regionale spreiding bij meerdere aanvragen voor éénzelfde congres;
- Verpleegkundigen met weinig of geen (inter)nationale congreservaring hebben voorrang.  
- De uiterste inzenddatum van de subsidieaanvraag is 21 dagen voor de ‘early bird’ datum van het betreffende congres. Zie daarvoor het overzicht op de website of de website van het te bezoeken congres; een later ingediende aanvraag kan slechts in behandeling genomen worden indien de subsidie nog niet toegekend is;
- De aanvraag moet individueel en per e-mail worden ingediend op het -volledig- ingevulde formulier voor subsidie voor Congresbezoek; voorzien van een uitgebreide persoonlijke motivatie: 
- Bij een mondelinge- of posterpresentatie dient het abstract digitaal meegezonden te worden. Daarbij moet aangegeven zijn of het abstract is geaccepteerd (indien dit bekend is).

Indien aan deze criteria niet wordt voldaan, kan een subsidiebedrag helaas niet toegekend worden.

- De toegekende subsidie wordt strikt persoonlijk toegekend en is niet overdraagbaar op een andere persoon.
- Indien de aanvrager waaraan de subsidie is toegekend, zelf geen gebruik zal maken van de subsidie c.q. subsidieplaats bij een Masterclass, moet de aanvrager direct de Cie. Deskundigheid hiervan op de hoogte stellen en vervalt de aanmelding.
- Daarmee vervalt tevens het recht op het subsidiebedrag c.q. de subsidieplaats bij een Masterclass.
- Indien het subsidiebedrag reeds uitgekeerd was aan de aanvrager, moet de aanvrager het gehele subsidiebedrag direct terugstorten op het bankrekeningnummer van de V&VN Oncologie.

Als ‘tegenprestatie' van degene die subsidie-ontving, willen we graag het ervaringsverhaal + foto over het Congres (of de Masterclass) op de site van de Cie. Deskundigheid zetten. Om andere oncologieverpleegkundigen kennis te laten nemen wat een subsidieplaats en deelname aan Congres/Masterclass opleverde aan kennis en contacten. Er wordt onder oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten relatief weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen. Meer bekendheid kan collega’s over de drempel helpen een aanvraag in te dienen. Het bijwonen van een Congres/Masterclass stimuleert de V&VN Oncologie om de beroepsgroep te  professionaliseren.

Wat word er van je verwacht:

- Een foto van jou, goed zichtbaar op het congres.
- En een antwoord op onderstaande vragen:
1. Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?
2. Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?
3. Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen.
4. Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt  toepassen in jouw werk? Motiveer jouw antwoord.
5. Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

De foto en jouw ervaringsverhaal worden op de website van de commissie Deskundigheid geplaatst. 

Vraag subsidie aan voor een (inter)nationaal congres of een masterclass!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!