Hervormingsagenda geeft fundamentele verbeteringen

  • 6 juli 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Hervorming Def 1

De Hervormingsagenda Jeugd is definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Cliëntenorganisaties, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd, Samenwerkende Zorgaanbieders, de VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over fundamentele verbeteringen. De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdhulp te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en effectiviteit. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Betty Bakker en Margreet Verdel vertegenwoordigen V&VN jeugdverpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid bij de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd.

Snellere en betere hulp voor kinderen en gezinnen

Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren. Er zal minder papierwerk en administratie nodig zijn, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Ook zullen wijkteams worden versterkt en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund. Uithuisplaatsingen willen we zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen.

Aan de slag

De betrokken partijen gaan praktisch aan de slag met de uitvoering van alle afspraken in wisselende samenstellingen. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de cliëntenorganisaties, professionals, aanbieders, gemeenten en het Rijk elkaar regelmatig treffen in stuurgroepen en bestuurlijke overleggen om gezamenlijk de voortgang te volgen, bespreken en waar nodig aan te jagen. In ieder geval elk half jaar wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang.

Betrokken organisaties zijn:

  • Cliëntenorganisaties: MIND en Ieder(in)
  • Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Jeugdartsen Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (BVjong), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
  • Aanbieders - BGZJ: Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en VGN
  • Nationale Jeugdraad (NJR)
  • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
  • Gemeenten: Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Rijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)