Minder doen waar minder nodig is, om zo meer te kunnen doen waar meer nodig is

Met het zorgpad e-consult krijgen ouders gevalideerde vragenlijsten via een ouderportaal aangereikt om objectief naar de ontwikkeling van hun kind en opvoedsituatie te kunnen kijken. Met het invullen van de vragenlijsten vullen ze zelf het dossier in. Hierop volgt zo ver mogelijk geautomatiseerde digitale feedback vanuit de jeugdgezondheidszorg. Met als gevolg dat ouders bewuster gaan kijken naar de ontwikkeling van hun kind, meer gaan zien en meer de regie kunnen nemen. Yunio, JGZ Almere, JGZ Zuid Holland West en GGD Zeeland werken op deze manier. De directeuren-bestuurders van deze JGZ organisaties zijn trots om de resultaten van het ZonMw-project “Zorgpad met e-consulten voor peuters met een laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen: een gerandomiseerde trial” te kunnen delen.

Ouders met kleine kinderen hebben niet allemaal dezelfde ondersteuningsbehoefte. Om als jeugdgezondheidszorg aan te sluiten bij ouders is het wenselijk om minder te doen waar minder nodig is, om zo meer te kunnen doen waar meer nodig is. Het zorgpad ‘e-consulten’ is ontwikkeld met professionals, ouders en wetenschappers. Na de ontwikkelfase is een pilot uitgevoerd, om de haalbaarheid van het zorgpad ‘e-consulten’ in de dagelijkse praktijk uit te testen, waaruit bleek dat ouders enorm tevreden waren over het zorgpad ‘e-consulten’. Professionals daarentegen veel minder, zij hadden gedurende de pilotfase te maken met de nodige technische problemen, en konden zich niet voorstellen dat ouders over dit nieuwe aanbod tevreden zouden zijn. Echter, de positieve mening van ouders motiveerde de professionals om toch door te gaan met het zorgpad ‘e-consulten’. De volgende stap was een onderzoek om de waarde van het e-consult ten opzichte van een bezoek aan het consultatiebureau te onderzoeken. In de gerandomiseerde trial is het e-consult vergeleken met een bezoek aan het consultatiebureau. Hieruit blijkt het e-consult voor een zorgvuldig geselecteerde groep ouders met jonge kinderen echt een passend alternatief te zijn, zonder negatieve consequenties voor de ontwikkeling en veiligheid van deze kinderen. Alle op deze manier bereikte kinderen blijven goed in beeld. Terwijl de vrijkomende tijd voor andere kinderen ingezet kan worden. Hierdoor wordt het mogelijk om meer in te gaan op verschillen tussen gezinnen en hun behoeften. Lees verder over het onderzoek op de ZonMw site of in het draaiboek implementatie waarin de resultaten en opgedane ervaring in minder wetenschappelijke taal en meer gericht op implementatie binnen de jeugdgezondheidszorg beschreven is. In het draaiboek implementatie is ook een rekentool opgenomen. Hieraan kunnen eigen organisatie-specifieke kenmerken worden toegevoegd om zo een kostenindicatie te berekenen, met daarbij binnen welke termijn de vrijkomende tijd verwacht kan worden.

Meer informatie is op te vragen bij Ingrid Staal, Adviseur Innovatie en Academisering bij GGD Zeeland, via een e-mail naar ingrid.staal@ggdzeeland.nl.

Foto VAR Groningen
De 4 VAR verpleegkundigen: Aly Reezigt, Kim Kluin, Laura de Koning en Wilma Helmantel

Start Verpleegkundige Adviesraad GGD Groningen

Geïnspireerd door het ambassadeurstraject voor JGZ en OGZ verpleegkundigen heeft Wilma Helmantel in 2019 het initiatief genomen voor een Verpleegkundige Adviesraad (VAR) binnen GGD Groningen. Samen met 4 verpleegkundigen van verschillende afdelingen van GGD Groningen heeft ze een voorstel geschreven met als belangrijkste doel meer professionele zeggenschap voor verpleegkundigen. Het lukte niet meteen.

Wilma: “Van dit eerste initiatief hebben wij geleerd dat professionele ondersteuning bij het starten van een VAR onmisbaar is. Daarom hebben we advies gevraagd aan een bureau met ervaring met het begeleiden van adviesraden en met het ondersteunen van professionele zeggenschap in zorgorganisaties. Het tweede voorstel hebben we geschreven in afstemming met de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) Jos Rietveld en begin 2022 opnieuw voorgelegd aan het MT. En……de aanhouder wint. Het nieuwe oprichtingsdocument wordt nu wel ondersteund door het MT. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen de OR en de VAR. De VAR adviseert wat goed is voor het beroep, voor de toekomst en is geen belangenbehartiger van de beroepsgroep. De VAR functioneert als kritische meedenker over verpleegkundige beroepsinhoud. Het gaat hierbij om samenwerking met MT en DPG. Er zijn 2 managers aangewezen die als aanspreekpunt voor de VAR fungeren zodat we goed met elkaar kunnen afstemmen en samenwerken. Voordat we daadwerkelijk kunnen gaan adviseren moet er een goed fundament gelegd worden. Omdat er geen regels of normen zijn voor een adviesraad (in tegenstelling tot een OR) hebben de organisatie en de adviesraad veel vrijheid om het samen vorm te geven. De komende maanden gaan we ons daarom onder andere richten op een gezamenlijke visie, afspreken van de interne werkwijze van de VAR. Het idee is om in het najaar aan ons eerste advies te kunnen beginnen. Wij hebben er veel zin in! Wordt vervolgd….”.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!