Advies V&VN en NVIC over opschaling IC capaciteit naar LNAZ

 • 23 juni 2020
 • Nieuwsbericht
 • Coronavirus
 • Intensive Care
Intensive Care Advies
Foto © Robin Utrecht (ANP)

Het gezamenlijke advies van V&VN IC en NVIC over de opschaling van IC capaciteit is vandaag ingeleverd bij het LNAZ (landelijk netwerk acute zorg): dit coördineert de uitvoering van het verzoek van minister om "op korte termijn, in overleg met de betrokken veldpartijen, met een plan te komen over de structurele en flexibele opschaling van IC-capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen."

Het advies van V&VN IC en de NVIC – dat gaat over personele inzet - wordt door het LNAZ samengevoegd met de adviezen van andere werkgroepen. Naast ons advies over de personele inzet en capaciteit, worden door andere partijen adviezen uitgebracht over de kosten, de logistiek, de fysieke infrastructuur en over opleiden. De planning is dat het LNAZ eind juni, begin juli een integraal plan presenteert aan minister van Rijn. Dat plan zal gebaseerd zijn op de verschillende deel-adviezen, maar ze niet allemaal in hun geheel 1-op-1 overnemen. Aan dat integrale plan van LNAZ wordt nu hard gewerkt. Rowan Marijnissen, voorzitter van V&VN IC: "Zodra het definitieve advies klaar is, zullen wij ons als IC verpleegkundigen een oordeel kunnen vormen over het hele plan. Voor nu alvast heel veel dank aan alle collega’s die de afgelopen maand input hebben geleverd en aan de peiling hebben meegedaan."

Goede suggesties

IC verpleegkundigen en intensivisten konden een week lang reageren op het concept-advies dat V&VN IC samen met NVIC heeft opgesteld. Er kwamen 51 reacties binnen, vooral met suggesties voor aanvullingen of aanpassingen. Dit heeft niet tot fundamentele veranderingen geleid ten opzichte van het concept-advies.

De belangrijkste veranderingen in het advies vergeleken met het concept-advies zijn:

 • De rol van de verpleegkundig specialisten ontbrak maar is nu toegevoegd. Dit gaat om de ondersteuning van intensivisten en om het uitbreiden van de formatie. Ook kunnen in fase drie verpleegkundig specialisten met IC ervaring terug geroepen worden naar de IC.
 • Er is explicieter verwoord dat het ophogen van de formatie-omvang van de huidige IC-verpleegkundigen belangrijk is voor het ophogen van de capaciteit, zowel structureel als in een piek.
 • De noodzakelijke arbeidsvoorwaarden (voorheen in de bijlage) zijn nu nadrukkelijker in het advies zelf opgenomen. Deze zijn nog meer van belang om voorgaande punt te kunnen realiseren.
 • Bij de verkenning van de mogelijkheden tot flexibele opschaling is de constatering toegevoegd dat de ziekenhuizen waarschijnlijk maximaal tot 80% van de reguliere zorg van vóór de crisis kunnen en zullen opschalen.
 • Een overzicht van taken die wel/niet overgenomen kunnen worden hebben we eruit gehaald omdat dit veel tegenstrijdige reacties opriep. Ook paste het beter bij de opdracht van de werkgroep opleiden. Die werkt dit punt – hoe kun je collega’s zo goed mogelijk scholen zodat ze zo goed mogelijk kunnen bijdragen – verder uit.
 • Er is een stuk opgenomen waarin we zeggen dat we geen garanties op kwaliteit kunnen geven wanneer we eind 2020 naar 1700 bedden opgeschaald zouden moeten zijn. En dat het wegtrekken van ondersteuners van de afdeling ook leidt tot mindere kwaliteit van zorg daar.
 • De uitwerking van de Duitsland optie is overgelaten aan een andere werkgroep, die bij aanvang van het project ook deze opdracht heeft gekregen.
 • Herberekening van het benodigde aantal fte’s op de COVID-verpleegafdeling. Dat blijkt lager te zijn dan in het concept advies was opgenomen.

Kern advies

Het structureel verhogen van de IC-capaciteit naar 1.700 bedden is op korte termijn niet mogelijk en strikt genomen ook niet wenselijk. 1.350 structurele bedden is wenselijk op basis van de verwachte zorgvraag. De komende jaren moet in geval van pieken flexibel worden opgeschaald, met maximale ondersteuning voor IC-verpleegkundigen. Voor V&VN vormde de peiling van eind mei de basis van onze inzet.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd