Voorwoord

Dit is het beleidsplan 2018-2020 van de V&VN Consultatieve Psychiatrie. Met dit beleidsplan wil de afdeling haar leden informeren over het te volgen beleid voor de komende jaren. In dit beleidsplan zijn de algemene doelen en de actiepunten voor 2018- 2020 opgenomen. Het beleidsplan dient als bundeling van de visie en plannen van de leden en die van het bestuur. Mocht de actuele situatie daarom vragen dan kan het beleidsplan tussentijds bijgesteld worden.

Het bestuur van de V&VN Consultatieve Psychiatrie

Inleiding

De afgelopen jaren is het beleidsplan 2015-2017 afgerond. In december 2017 heeft een ledenvergadering plaats gevonden waarin de plannen voor 2018-2020 zijn weergegeven.

De VenVN consultatieve psychiatrie heeft een ledenbestand van 65 leden. Dit ledenbestand is de laatste jaren afgenomen van 84 naar 65. Het is onduidelijk waar dit door komt. Mogelijk door verschuiving van oude of nieuwe leden naar andere VenVN afdelingen en door de afname van consultatief psychiatrische diensten.

Er lijkt een vaste kern betrokken te zijn bij de vereniging. De ledenvergadering werd twee maal per jaar gehouden en werd door ongeveer 25 mensen bezocht maar dit hebben we in 2018 teruggeschroefd naar een keer per jaar.

Afgelopen jaar heeft het bestuur besloten om nog aan te blijven bij gebrek aan animo van andere leden. Het bestuur bestaat nu uit drie leden waarbij het secretariaat en penningmeesterschap door een en dezelfde persoon wordt gedaan. Daarnaast hebben we na een brainstorm sessie over de toekomst twee leden bereid gevonden om op thema’s samen te acteren met het bestuur.

Er is de laatste jaren veel tijd door het bestuur besteed aan:

 • bijeenkomsten van de GGZ denktank
 • het maken van een visiedocument
 • adviezen geven over uitwerking van het bestuurlijk akkoord GGZ
 • deelname aan kwaliteitsaspecten vanuit het landelijk kwaliteitsnetwerk GGZ, zoals richtlijnen, zorgstandaarden enz. Deels door deelname, deels door commentaar leveren en autoriseren van de richtlijnen enz.
 • deelname aan landelijke agenda suicidepreventie
 • de rol vanverpleegkundig specialist in de ziekenhuispsychiatrie verstevigen door het regelen van financiering van de Intercollegiale consulten en medebehandeling in het ziekenhuis bij de NZA
 • lesgeven op de opleidingen (GGZ VS, verpl ziekenhuispsychiatrie)
 • actieve inmenging met richtlijn consultatieve psychiatrie, generieke module ziekenhuispsychiatrie en andere aan het beroep gerelateerde richtlijnen en zorgstandaarden
 • mee werken aan de handreiking Nee tenzij (vrijheidsbeperkende interventies) samen met de VenVN geriatrie.

Missie

Consultatief psychiatrisch Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten GGZ bieden consulten en consultaties en dragen zorg voor patiënten in algemeen ziekenhuizen, MPU’s en poliklinieken van algemeen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstanties.

Visie

Zorgdragen voor de belangen en deskundigheidsbevordering van consultatief psychiatrische verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de zorg voor patiënten met comorbiteit en multimorbiditeit aangaande psychische, psychiatrische en gedragsproblemen naast somatische problematiek.

Inhoud beleidsplan

1. Het bestuur van V&VN afdeling Consultatieve Psychiatrie

Doelen:
Het bestuur wil de leden actief (blijven) betrekken bij de positionering, ontwikkeling en verdieping van de beroepsgroep en de consultatieve psychiatrie in het algemeen. Het beleid voor de komende jaren voor het bestuur zal zich richten op:

 1. Het werven van nieuwe bestuursleden
 2. Aansturen, begeleiden en ondersteunen van de commissies, verbeteren van het contact met alle leden
 3. Inventariseren van de behoefte van de leden t.a.v. scholing, vertegenwoordiging en verdieping van beroep.
 4. Profilering V & VN Consultatieve psychiatrie d.m.v. website en nieuwsbrief.
 5. Kennisverspreiding zowel binnen de eigen afdeling als door samenwerking met andere afdelingen binnen GGZ verpleegkunde.
 6. Organiseren van ledenvergadering
 7. Actieve inmenging in de te ontwikkelen ‘Richtlijn consultatieve psychiatrie’ en ‘Generieke module ziekenhuispatienten met somatisch psychiatrisch comorbiditeit’ tav de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van zowel de consultatief psychiatrisch verpleegkundige als de verpleegkundig specialist GGZ in consultatief psychiatrische diensten.

2. Commissies

2.1. Scholing

Activiteiten gericht op:

 • Verbreding kennis consultatieve psychiatrie/ ziekenhuispsychiatrie
 • Verdieping beroep d.m.v. organiseren casuïstiekbespreking
 • Behoud van de beroepsinhoudelijke aspecten van de consultatieve en ziekenhuispsychiatrie ( bijv dmv scholing, presentaties bij andere gremia)
   

2.2. Symposia

Samenwerken met NFZP bij organisatie en uitvoering symposia
Participatie bij symposia van GGZ partners 

2.3. PR

 • Instandhouden van de nieuwsbrief waardoor leden meer betrokken blijven bij de afdelingen en op de hoogte gehouden van laatste ontwikkelingen en nieuws.
 • Website: is onderdeel van de website V&VN. Onze afdeling vult de website met informatie rond het specialisme, jaarvergadering en relevante dossiers en symposia

2.4. Kwaliteit en beroepsinhoudelijke ontwikkeling

 • Participeren in ontwikkeling van richtlijnen en protocollen
 • Onderhouden van invulling kwaliteitsregister V&VN gericht op consultatieve psychiatrie en geriatrie.

3. Netwerken

 • samenwerking met de ggz-afdelingen vindt plaats in de GGZ denktank
  informatieoverdracht via verenigingsbijeenkomsten van de VenVN.
 • Samenwerking met 113 suïcide preventie tav scholing en bewustwording van dit thema in het algemeen ziekenhuis

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)