De V&VN CP is een afdeling met ongeveer 65 leden (verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten) die allen werkzaam zijn in de  (poli)klinische consultatieve- en/of ziekenhuispsychiatrie. Zij werken in een multidisciplinair verband samen met de psychiaters, verpleegkundig specialisten, arts assistenten psychiatrie en artsen in opleiding. Verder is er samenwerking met andere disciplines in het ziekenhuis zowel met medische achtergrond en / of met psychosociale achtergrond. De werkzaamheden worden uitgevoerd  in loondienst van het ziekenhuis of gedetacheerd of vanuit een service level agreement vanuit de GGZ instelling.

De context  en  de inhoud van het beroep bestaat uit het doen van consultaties (advies en begeleiding geven aan andere disciplines in het ziekenhuis over hoe om te gaan met patiënten met gedragsproblemen en psychiatrische problemen) tot het doen van consulten. De consulten bestaan uit face to face contacten,  waarbij diagnostiek rond de co morbiditeit wordt gedaan en advies wordt gegeven. 

De afdeling consultatieve psychiatrie  wil het contact met  en tussen de leden bewerkstelligen, alsmede de inhoud van het beroep bewaken. In  overleg met andere GGZ afdelingen van de V&VN en GGZ  partners wil de V&VN CP mee helpen aan beleid op meso- en macroniveau. Het bestuur van V&VN CP is  lid van het bestuur  van de Nederlandse Federatie ziekenhuispsychiatrie. 

Missie

Consultatief psychiatrisch Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten GGZ bieden consulten en consultaties en dragen zorg voor patiënten in algemeen ziekenhuizen, MPU’s en poliklinieken van algemeen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstanties.

Visie

Zorgdragen voor de belangen en deskundigheidsbevordering van consultatief psychiatrische verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de zorg voor patiënten met comorbiteit en multimorbiditeit aangaande psychische, psychiatrische en gedragsproblemen naast somatische problematiek.

Bestuur V&VN CP

Het bestuur van het V&VN CP bestaat uit de volgende personen:

Beleidsplan V&VN afdeling Consultatieve psychiatrie

In het beleidsplan 2018-2020 van de V&VN Consultatieve Psychiatrie zijn de algemene doelen en de actiepunten voor 2018- 2020 opgenomen.

Bekijk het beleidsplan

Algemene Ledenvergadering

De afdeling Consultatieve Psychiatrie organiseert 2 keer per jaar een ledenvergadering in combinatie met een studie bijeenkomst. Zodra er informatie bekend is over de eerstvolgende bijeenkomst, kun je die onder onderstaande button vinden.

Algemene Ledenvergadering