V&VN Complementaire zorg is dé organisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden die complementaire zorg een warm hart toedragen. V&VN is de grootste beroepsorganisatie van zorgend Nederland. Als afdeling van deze beroepsorganisatie zetten wij ons sinds 1998 in om complementaire zorg te integreren in de gangbare gezondheidszorg. We willen een beroepsvereniging zijn van, voor en door leden. Daarom vinden we het van belang leden te betrekken en te binden.

Over ons

Missie 

V&VN Complementaire Zorg is het centrum van expertise, ontmoeting en het delen van kennis voor en door verpleegkundigen en verzorgenden in de complementaire zorg. 

Visie  

Complementaire zorginterventies zijn die verpleegkundige interventies binnen het verpleegkundig proces en de verpleegkundige praktijk, die toegepast worden op basis van natuurlijke therapieën om het zelfhelend vermogen van de patiënt te ondersteunen, stimuleren of activeren en waarbij de zorg betrekking heeft op de mentale, emotionele, lichamelijke, spirituele en sociale behoeften van de patiënt, zodat deze een staat van welbevinden kan (her-) winnen’ (Noorden, 1996)  

De afdeling complementaire zorg verbindt verpleegkundigen en verzorgenden die een passie hebben voor complementaire zorg. Enerzijds om het vak op een professionele manier te verdiepen en te vernieuwen, anderzijds om zichzelf verder te ontwikkelen. We leveren een bijdrage aan het delen en inzetten van kennis over (complementaire) minst invasieve interventies voor verpleegkundigen en verzorgenden die zij kunnen inzetten bij hun dagelijkse zorgverlening.  
We dragen zorg voor de kwaliteitsbewaking binnen het verpleegkundig en verzorgende werken en behartigen de belangen van de leden.  

Dit doet de afdeling d.m.v.  

 • Het bijhouden, verspreiden en delen van opgedane kennis en expertise m.b.t. complementaire zorg zowel binnen de beroepsgroep als in het netwerk daarbuiten.  
 • Het aanbieden van geaccrediteerde scholing en het verwijzen naar geaccrediteerde scholingen buiten V&VN. 
 • Een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van richtlijnen die een bijdrage leveren aan complementaire zorg.
 • Kennis aan te leveren t.b.v. onderzoek d.m.v. stimuleren en participeren van o.a. praktijkonderzoek. 
 • Een kennisplatform te creëren m.b.t. complementaire zorg waar verpleegkundigen en verzorgenden elkaar kunnen vinden, vragen kunnen stellen en kennis kunnen delen t.b.v. ondersteuning van de zorgvrager. 
 • Het stimuleren van het vak complementaire zorg in de in initiële zorgopleidingen d.m.v. contacten met het mbo en hbo-onderwijs. 

 

 • Met gebruik van het platform V&VN complementaire zorg leden aan elkaar verbinden en d.m.v. korte lijnen met leden zichtbaar en ondersteunend zijn naar de totale ledengroep van de afdeling. Het lid van de afdeling is het middelpunt!
 • Binnen V&VN zichtbaar worden en verbinden met afdelingen die een overeenkomst hebben met complementaire zorg. (o.a. palliatieve zorg, antroposofische zorg, verzorgenden) 
 • Evalueren van onderwijs georganiseerd vanuit de afdeling en door externe partijen.
 • Een 2e ring van actieve leden samenstellen die middels werkgroepen een actieve bijdrage leveren op gebied van; richtlijnen, onderzoek, scholing, communicatie en social media.
 • Vanuit het bestuur een netwerk opbouwen om in contact te zijn en te blijven met stakeholders die van belang zijn voor de afdeling.  

Complementaire zorg betekent letterlijk‘ aanvullende zorg’.

In 1996 is de term ‘complementaire zorg’ binnen het verpleegkundige beroep in Nederland geïntroduceerd door Drs. Astrid Noorden. Zij deed onderzoek naar het toepassen van deze zorgvormen door Nederlandse verpleegkundigen. Zij formuleerde een definitie van het begrip ‘complementaire zorg interventie’.                                                                                       

Uit deze definitie volgen de kenmerken van complementaire zorg :
• complementaire zorg speelt zich af binnen het zorgberoep
• complementaire zorg stelt zich als doel het welbevinden van de zorgvrager te vergroten
• uitgangspunt is het holistisch mensbeeld
• de interventies gebruiken stoffen uit de natuur en/of gaan uit van het energetisch principe
• de interventies stimuleren het zelfhelend vermogen
Naast deze kenmerken van complementaire zorg vanuit de definitie van Noorden, is er nog een ander belangrijk kenmerk, namelijk:
• de kwaliteit van de aanwezigheid en aandacht van de zorgverlener spelen een belangrijke rol in de toegepaste interventies

De veranderde zorgbehoefte heeft er de laatste decennia voor gezorgd dat er vraag is ontstaan naar uitbreiding van de reguliere zorg. Complementaire zorg voorziet in deze behoefte, waardoor holistische zorg ontstaat.
Een belangrijke inspiratiebron voor complementaire zorg zijn de natuurgeneeswijzen. Maar ook het energetisch denken vanuit de oosterse geneeswijzen speelt hierin een aanzienlijke rol.

V&VN complementaire zorg is beheerder van het deskundigheidsgebied Complementaire Zorg van het kwaliteitsregister V&V. Deskundigen van de afdeling beoordelen op basis van objectieve criteria of een scholing voldoet aan de eisen voor goede scholing voor het deskundigheidsdomein. 

Scholingsaanbieders worden van harte uitgenodigd hun scholing aan te bieden. Ook congressen kunnen worden aangemeld. Hiervoor verwijzen wij u naar het Kwaliteitsregister.