Welkom Ambulanceverpleegkundigen

De doelstelling van onze vakgroep is de ambulanceverpleegkundige in staat te stellen om ons beroep op het hoogste kwaliteitsniveau met trots, passie en professioneel uit te voeren.

Dit doel proberen wij te bereiken door:

  1. Het vergroten van kennis en vaardigheden van leden door vakgroepbijeenkomsten te organiseren. Daarmee stimuleren wij uitwisseling van kennis en ervaring tussen de leden. Ook werken wij actief mee aan congressen en ons Vakblad V&VN Ambulancezorg.
  2. Wij bevorderen en bewaken de samenhang binnen de beroepsuitoefening en de opleiding tot ons beroep.
  3. Wij normeren en borgen de kwaliteit van beroepsuitoefening, ondermeer door medewerking aan het kwaliteitsregister V&VN en de opleidingen binnen ons beroep.
  4. Wij zijn aanspreekpunt voor de vakgroep ambulanceverpleegkundigen voor alle partijen. Wij hebben tot doel om invloed uit te oefenen op wet-, regelgeving en beleid, zowel nationaal, regionaal en lokaal betreffende ons deskundigheidsgebied ambulanceverpleegkundigen. Daarvoor hebben wij met meerdere partijen goede betrekkingen. Wij stimuleren en bevorderen goed overleg en samenwerking. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies voor zover het ons vakgebied betreft.

Om deze doelen te bereiken hebben wij vier keer per jaar een vakgroepsoverleg.
Voor 2020 staan deze gepland op 10 januari, 3 april, 12 juni en 25 september bij de V&VN te Utrecht. Ook niet leden zijn van harte uitgenodigd om een keer te komen kijken!

Mocht je meer informatie willen, dan kun je (afhankelijk van het betreffende aandachtsgebied) contact opnemen met één van de vakgroep-voorzitters:

- Thijs Gras (aandachtsgebieden: praktische patiëntenzorg en structuur van de ambulancezorg
- Rene Purgay (aandachtsgebieden: innovatie (zoals techniek) en Europese richtlijnen/ontwikkelingen).
- Hans de Vries (aandachtgebieden: opleiding/scholing en PR).

Zij zijn te bereiken op het volgende e-mailadres: Ambuverpleegkundigen@gmail.com

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.