Voorwaarden en aanleveren kopij

Aanleveren van kopij voor het Vakblad V&VN Ambulancezorg
Het Vakblad V&VN Ambulancezorg is ‘het papieren visitekaartje’ van de beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg en is inbegrepen bij het lidmaatschap. Alleen het lidmaatschap van de koepelorganisatie V&VN geeft nog geen recht op ontvangst van het Vakblad V&VN Ambulancezorg. Daarvoor is een supplementair lidmaatschap (€ 40,50 / jaar) van de beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg noodzakelijk. Opgave lidmaatschap V&VN Ambulancezorg via info@venvn.nl

Aanleveren kopij
Vakblad V&VN Ambulancezorg plaatst artikelen en nieuws over aspecten van- en raakvlakken met de ambulancezorg. Voorstellen voor kopij, kopij en foto's voor publicatie kunt u insturen naar de redactie van het Vakblad via ambu@venvn.nl onder vermelding van ‘Kopij voor Vakblad Ambulancezorg’.

Artikelen
Artikelen worden voor plaatsing geaccepteerd indien het om een origineel artikel gaat: dit betekent dat het artikel in principe alleen aan Vakblad V&VN Ambulancezorg wordt aangeboden. Overleg is altijd mogelijk. Na redactionele beoordeling wordt met de auteur(s) overlegd over eventuele verduidelijkingen en/of aanpassingen en over de plaatsing. Indien gewenst kan vooraf overleg plaatsvinden over een te schrijven artikel. Betref uw artikel de weergave of samenvatting van een scriptie of onderzoek dan dient een exemplaar daarvan samen met uw artikel te worden ingezonden.

Kort nieuws
Wetenswaardigheden over uw dienst of uit uw regio in de rubriek kort nieuws? Zend ons dan een tekst, uw persbericht of een knipsel. Waar mogelijk en van toepassing bij voorkeur met een foto. Vermelding van scripties, onderzoeksrapporten, jaarverslagen? Stuur een exemplaar van uw publicatie om een keuze te kunnen maken voor vermelding in de rubriek kort nieuws.

Tekst
Teksten aanleveren in Word op enkele regelafstand, bij voorkeur in 'platte tekst'. Vet, cursief, onderstreept, sub- en superscript evenals voetnoten mogen in een duplicaatversie van de tekst worden aangeleverd, maar het al dan niet overnemen ervan is voorbehouden aan de eindredactie. Een onderzoeksartikel mag inclusief tabellen etc. niet langer zijn dan 6 bladzijden in het tijdschrift. Overige artikelen maximaal 4 bladzijden. Kort nieuws maximaal 250 woorden. Als vuistregel geldt dat 550 woorden één gedrukte bladzijde opleveren exclusief foto/beeld/tabel/grafiek. De redactie ontvangt graag per pagina tekst minimaal één foto en/of beeld dat voldoet aan de onderstaande eisen.

Foto’s/beeld
Een plaatje zegt vaak meer dan een praatje… Maar dan is wel van belang dat de foto/beeld van goede kwaliteit is. Vuistregel: een digitale foto in JPG (JPEG)-format vanaf 1 MB grootte gaat altijd goed. Een digitale foto van minder dan 300 kB geeft altijd problemen, deze ziet er op een scherm prachtig uit maar is onbruikbaar voor afdruk op papier. Naam van de fotograaf of van de organisatie die de foto beschikbaar stelt is noodzakelijk evenals een concept voorstel fotobijschrift. Door of namens auteur(s) aangeleverde foto's en/of beeld zijn voor het Vakblad V&VN Ambulancezorg vrij van rechten te gebruiken en mogen in het archief van het Vakblad V&VN Ambulancezorg worden opgenomen om te (her)gebruiken voor publicatie in het Vakblad V&VN Ambulancezorg en/of op de website van V&VN Ambulancezorg.

Auteur(s) + bewijsnummer(s)
Vergeet NIET om de juist gespelde naam/namen van de auteur(s) te vermelden plus de eventueel gewenste functie/titel als toevoeging. Een digitale portret foto van de auteur(s), minimaal 300kb, is zeer welkom. Om een bewijsexemplaar te ontvangen dient een postadres te worden opgegeven.


Digitaal aanleveren:
Tekst en beeld wordt digitaal aangeleverd via ambu@venvn.nl of via info@gptekst.nl
Grote bestanden (foto's, tabellen, grafieken) kunnen ook heel handig en gratis worden aangeleverd via www.wetransfer.com.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)