Notitie bestuur V&VN Ambulancezorg inzake overgangsregeling Wet BIG II

  • 8 augustus 2019
  • Nieuwsbericht
  • Ambulancezorg

Aan alle collega’s ambulancezorg,

Sinds begin juni de overgangsregeling Wet BIG II bekend werd, is er een veel onrust over deze wet en de vermeende gevolgen. Als bestuur van V&VN Ambulancezorg begrijpen we dat heel goed. Communicatie, dat weten we als ambulancezorgprofessionals maar al te goed, is in meerdere trajecten de zwakste schakel, dat blijkt ook nu in het proces van de overgangsregeling wet BIG II.

Als bestuur van de afdeling V&VN Ambulancezorg begrijpen we de ontstane commotie en de onduidelijkheid. Er is veel media aandacht. Collegae ambulanceverpleegkundigen uiten op allerlei manieren hun zorgen. Toch willen we de negatieve beelden die worden geschetst als bestuur nuanceren.

V&VN als koepel heeft ons allen, alle leden en aangesloten beroepsverenigingen waaronder V&VN Ambulancezorg, op 25 juli een bericht gestuurd waarin duidelijk is gemaakt dat V&VN pleit voor een “pas op de plaats”. Uiteraard verwachten wij dat VWS dit serieus neemt en zal honoreren.

V&VN Ambulancezorg heeft zich bij VWS en binnen V&VN Centraal hard gemaakt voor de mogelijkheid alle ambulanceverpleegkundigen in te laten schrijven in het register voor regieverpleegkundigen.

In de komende 5 jaar zal duidelijk worden welke specifieke competenties nodig zijn om ook daadwerkelijk op dit niveau te kunnen blijven werken. Wij willen dat er gekeken wordt naar de al verworven competenties en dat deze hierin meegenomen worden. Denk bijvoorbeeld aan specifieke bij- en nascholing en andere beroepsinhoudelijk activiteiten. Daarnaast vinden wij het vanzelfsprekend dat er voor de collega’s die zich niet in willen schrijven als regieverpleegkundige maar verpleegkundige willen blijven ook ruimte zal zijn binnen de ambulancezorg. En dat hen geen taken afgenomen worden. Daar zullen wij ons in de komende periode bij V&VN Centraal en in de voorgenomen ledenraadpleging, hard voor maken!

Herregistratie

Wanneer je niet kunt of wilt voldoen aan de gestelde herregistratie eisen voor regieverpleegkundige (speelt pas over vijf jaar wanneer alles door gaat) dan kun je het ambulance vak BLIJVEN uitoefenen. We hebben ons vakgebied wettelijk goed verankerd in een algemene maatregel van bestuur en de kwaliteitseisen voor onze opleiding zijn vastgelegd in CZO normen. Daarnaast zijn de bevoegdheden en bekwaamheden goed beschreven in allerlei beleidsnotities, in samenspraak vastgesteld met AZN (Ambulancezorg Nederland) en de NVMMA. (Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg).

Over de inkrimping

In de komende jaren zullen juist ‘alle hens aan dek’ moeten blijven om de uitdaging van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Uit geen enkel document of beleidsnotitie, die ons als bestuur bij de ontwikkeling of ter instemming werd en wordt voorgelegd, blijkt een devaluatie van de huidige beroepsinhoud van de ambulanceverpleegkundige. 
Integendeel: “Alle aanwezige competenties bij de huidige zorgprofessionals dienen goed benut te worden om de samenwerking in de acute keten zo optimaal mogelijk te laten verlopen”, aldus een citaat uit : ‘De nieuwe agenda acute zorg, 2019, VWS’ die nu in ontwikkeling is.

Beroepsprofielen als uitgangspunt

Als bestuur V&VN Ambulancezorg hebben we het hele traject van de ontwikkeling van nieuwe beroepsprofielen gevolgd en zagen we naast de bedreigingen ook de kansen voor verdere professionalisering. De nieuwe beroepsprofielen zijn in 2010 tot stand gekomen na uitgebreide landelijke ronde tafelbijeenkomsten, wel door V&VN Centraal georganiseerd maar niet bedacht, ook niet door werkgevers maar juist door de beroepsprofessionals zelf. Dat de zorg veranderd is en complexer is werd door de verpleegkundigen zelf aangegeven. Hiervoor zouden competenties op Hbo-niveau passend zijn. Dat was de uitkomst van traject V&V 2020. Zie verder de informatie: website V&VN. 

Na bijna tien jaar van beleidsontwikkeling, op het advies vanuit de Ronde-tafel-bijeenkomsten, volgde een verandering van benaming: verpleegkundige werd regieverpleegkundige en de MBO-opgeleide zorgkundige werd verpleegkundige en volgde het aanpassen van de HBOV en MBOV opleidingsprofielen. Dit moet nu verankerd worden in de wet BIG II op aangeven van de minister van VWS.

Overgangsregeling

De overgangsregeling voor de huidige gespecialiseerde verpleegkundigen die vanuit een inservice-opleiding of MBO zijn opgeleid is ronduit ongelukkig te noemen en moet worden aangepast! De grens van 2003 moet wat ons betreft van tafel. Wij begrijpen dat veel collegae zich geschoffeerd voelen door deze maatregel en we zullen als bestuur van de beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg opkomen voor de belangen van onze leden.
V&VN Centraal heeft in samenspraak met VWS de wettelijke verankering van regieverpleegkundige kunnen uitstellen. Er worden momenteel regiobijeenkomsten georganiseerd om de achterban nogmaals te horen en te informeren. Niets staat nog vast terwijl in de media soms andere beelden geschetst worden. Als bestuur bevelen we deze bijeenkomsten van harte aan. Laat je stem horen en meld je ook daar.

Professionalisering

Weet dat dit alles is ingestoken vanuit een verdere professionalisering van het verpleegkundig beroep. Om voorbereid zijn op de toekomstige uitdagingen in de zorg en om de kwaliteit van zorg op peil te houden. Ons diploma is en blijft als verpleegkundige of regieverpleegkundige gelijkwaardig op verschillende maar gelijkwaardige niveaus. Het werkveld vraagt om (verschillende) specifieke competenties die je kunt ontwikkelen. De competenties die je al hebt neem je mee. En voor wie dat wil komen er nieuwe carrière kansen.

Wij blijven ons allen inzetten voor de inhoud van ons mooie vak en voor onze leden. Onze patiënten hebben hier baat bij.

Bestuur V&VN Ambulancezorg

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)